– Vi må unngå skjærskader

Ny TEK 17 er på trappene og høringsrunden ble nylig avsluttet. – Glass og Fasadeforeningen ser behovet for en del presiseringer i §12-15 og §12-17. Spesielt ønsker vi å fokusere på at både rekkverk og personsikkerhetsruter skal hindre gjennomfall og skjærskader, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

En undersøkelse av skadestatistikken fra legevakten i Odense i perioden 2008 – 2014 viser at 83 % av alle skjærskader i hjemmet oppstår som følge av knust glassrute, glass i dører eller glass i vinduer.

– Denne undersøkelsen er representativ for oss i Norge. Den dokumenter vår påstand om at § 12-15 og § 12-17 (tidligere §12-20) i ny TEK 17 må presisere at personsikkerhetsruter og rekkverk skal forhindre gjennomfall og skjærskader. Foreslått tekst kan gi inntrykk av det kun er knyttet risiko til fall og sammenstøt.

Han trekker også frem at§12-15 Utformingen av rekkverkhar denne formuleringen: «Åpninger i rekkverk skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,00 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk.»

– Dette mener vi muliggjør klatring. Vi mener videre at 0,25 m er en kritisk stor åpning og at tillatte åpninger i rekkverk bør begrenses til maks. 0.1 m. Det vil også være til hjelp med en skisse som tar innover seg målbegrensningene og at horisontale åpninger kun kan tillates der åpningene ikke er større enn at klatring forhindres. En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-15, sier Hansen.

Her er hele høringsinnspillet fra Glass og Fasadeforeningen (artikkel fortsetter under bildet):

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)
§ 12-15. Utforming av rekkverk.

DIBKs høringsforslag. Uthevet der GF har kommentarer, begrunnelse og forslag.

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at klatring forhindres.

(2) Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,90 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.

(3) Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde

a) minimum 1,20 m der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m

b) minimum 1,00 m der nivåforskjellen er inntil 10,0 m.

(4) Nivåforskjell til terreng eller underliggende plan som er mindre enn 3,0 m, kan sikres på annen forsvarlig måte enn med rekkverk.

(5) Åpninger i rekkverk skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,00 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk.

GFs kommentarer, begrunnelse og forslag:

Til (1)

Den nåværende teksten kan gi inntrykk av at det er risikoen for fall og sammenstøt det skal sikres mot. Rekkverket forhindrer ikke fall og sammenstøt, men konsekvensene av det.

GF mener det er risikoen for gjennomfall og for skjærskader ved sammenstøt (der det benyttes glass i rekkverket) det må sikres mot og fokuseres på.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning på en god måte belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med det tiltenkte formålet i §12-15.

GF foreslår følgende tekst:

Til (1)

Rekkverket skal ha høyde og utforming som sikrer mot gjennomfall og sårslkade ved sammenstøt og slik at klatring forhindres.

GFs kommentarer, begrunnelse og forslag:

Til (5)

Dette bryter etter vår oppfatning med (1) da det muliggjør klatring. Vi mener videre at 0,25 m er en kritisk stor åpning og at tillatte åpninger i rekkverk bør begrenses til maks. 0.1 m.

Det vil også være til hjelp med en skisse som tar innover seg målbegrensningene og at vertikale åpninger kun kan tillates der åpningene ikke er større enn at klatring forhindres.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-15

GF foreslår følgende tekst:

Til (5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt.

DIBKs hørinsgforslag. Uthevet der GF har Kommentarer, forslag og begrunnelse:

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr,skal sikres mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,80 m over gulv. Sikring kan være brystning, personsikkerhetsrute eller annen forsvarlig metode. For øvrig gjelder følgende:

a) I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. I tillegg skal vindu og andre glassfelt i yttervegg

b) I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt i yttervegg over terreng være sikret. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt der barn kan oppholde seg sikres

c) I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i ferdselsretning.

GFs kommentar og begrunnelse og forslag:

Til §12-17 (1):

Den nåværende teksten kan gi inntrykk av at det er risikoen for sammenstøt og fall det skal sikres mot. Personsikkerhetsruter forhindrer ikke sammenstøt og fall, men konsekvensene av det.

Det er derfor risikoen for skjærskader ved sammenstøt og gjennomfall det må sikres mot og fokuseres på.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-17 (1).

GF foreslår følgende tekst:

Til § 12-17 (1)

Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot skjærskader ved sammenstøt og mot gjennomfall opp til høyde minimum 0,80 m over gulv. Sikring kan være brystning, personsikkerhetsrute eller annen forsvarlig metode.

GFs kommentar, begrunnelse og forslag:

Til §12-17 (1), a) og b)

Vi etterlyser en sammenheng i risikovurdering med henblikk på at glassfelt i 2. etasje (= 6.6 m over terreng) (a) fritas for krav om personsikkerhetsglass.

I skole og barnehage (b) kreves det at alle vinduer og andre glassfelt der barn kan oppholde seg skal sikres.

Det er vanskelig å se hvorfor risikoen vurderes annerledes i 2 etasje i bolig, hvor barn også oppholder seg, i forhold til barnehager og skoler.

Angivelse av 6.6 m over terreng kan legge til rette for spekulasjon og tolkning med den hensikt å unngå å bruke personsikkerhetsglass. For at (1) skal gi mening må det fokuseres på risikoområder uavhengig av høydemeter eller etasjer. Vi foreslår derfor at referanse til 6.6 m over terreng fjernes.

Veiledningen til §12-20, punkt 1 (TEK 10) sier at et glassfelt som skiller arealer på ulikt nivå kan ha samme funksjon som et rekkverk og må dimensjoneres tilsvarende for horisontale laster.

Da er vi av den mening at 2. etasje ikke kan unntas fra bruk av sikkerhetsglass.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-17 (1)

GF foreslår følgende tekst:

Til §12-17 (1), a)

I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og uteområde være sikret. Dører med glass skal ha personsikkerhetsglass uavhengig av brystningshøyde. Sikring skal foretas på begge sider.

Til § 12-17 (1), b)

I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt med brystning lavere enn 0,8 m over gulv være personsikkerhetsglass. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt der barn kan oppholde seg sikres uavhengig av brystningshøyde. Ved opphold og ferdsel fra begge sider skal personsikkerhetsglass benyttes på begge sider.

GFs kommentar, begrunnelse og forslag:

Til § 12-17 (1), c)

Begrepet «ferdselsretning» kan gi grunnlag for spekulasjon og tolkning. Inngangspartier og kommunikasjonsveier er uansett risikoområder som må sikres.

En tekst i henhold til vårt forslag vil etter vår oppfatning belyse risiko, forhindre spekulasjon og feiltolkning, og samsvare med formålet i §12-17 (1)

GF foreslår følgende tekst:

Til § 12-17 (1), c)

Glassfelt, glassdører med eller av glass og tilhørende sidefelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei skal være sikret. Ved opphold og ferdsel fra begge sider skal sikkerhetsglass benyttes på begge sider.

Generelt:

Med bakgrunn i paragrafens formål om å sikre mot skade på person eller husdyr ved sammenstøt med, eller mot fall gjennom glassfelt legges det ved en statistikk fra Danmark.

Statistikken «Skadestuekontakter på Skadestuen OUH Odense i perioden 2008-2014» gjenspeiler registrerte sårskader som følge av sammenstøt med glass og er representativ for et omfang angitt til 5% av Danmarks befolkning.

Antar man at situasjonen ikke er vesentlig annerledes i resten av den danske befolkningen (eller den norske) enn hva som gjelder for dette statistiske grunnlaget, mener vi dette er med på å underbygge våre kommentarer, begrunnelser og forslag til kravsnivå i TEK17.

Porsmyr har kjøpt EMA Glass AS

Jon Petter, Jakob Porsmyr og Moss Glass og Fasade AS har sikret seg både ordrereserve, kundeportefølje, inventar og ansatte i EMA Glass AS. – Vi ønsker å styrke oss i Østfold- og Oslo-markedene, sier far og sønn Porsmyr.

Moss Glass og Fasade AS ble etablert i 2005 og har etablert seg som en mellomstor fasadeentreprenør. I 2016 passerte selskapet omsetning 26 millioner kroner. Nå tar Jon Petter Porsmyr virksomheten et hakk opp på skalaen. Overtakelsen av EMA Glass AS fra Edvard Mathisen mer enn dobler størrelsen på selskapet.

EMA Glass AS har gjennom mer enn 25 år levert og produsert fasader i det sentrale Østlandsområdet. Produksjonen har de senere årene blitt betydelig redusert i Norge. De senere årene har aluminiumen blitt tatt fra fabrikken til Edward Mathisen i Polen.

– Moss Glass og Fasade AS har aldri hatt egen fabrikk. Vi har kjøpt fra våre samarbeidspartnere i Norge og Sverige. Vår ambisjon er å fortsette med det, men konkurransesituasjon og marked tilsier at vi må ha alternativer. Spesielt når vi nå vokser. Vi kommer til å produsere en del videre i Polen for å opprettholde det EMA Glass har tatt ut tidligere, forklarer Jon Petter Porsmyr.

Moss Glass og Fasade AS overtar en solid ordrereserve og flere av EMAs faste kunder. Staben dobles fra seks til 12 medarbeidere. Jon Petter Porsmyr vil ikke ut med kjøpesummen.

– Jeg synes vi har kommet veldig greit ut av dette. Faktisk har vi gjort en «god deal». Ankepunktet var at vi ikke fikk kjøpe de gamle lokalene til EMA Glass AS på Sellebak i Fredrikstad. Nå må vi ut og skaffe oss nye lokaler, eller på kort sikt må vi i hvert fall skaffe oss lagerkapasitet. Driftsmessig blir det nå viktig å integrere to selskaper og kulturer inn i ett nytt team. Derfor samles alle her hos oss i Moss fra 1. Mars, sier Porsmyr.

Porsmyr opplyser at selskapet kommer til å fortsette å handle med sine faste leverandører.

–­Nå gleder vi oss til å jobbe mot et marked som vi opplever som spennende. Det er gledelig at flere og flere oppdrag «kommer hjem» og vi skal være en atraktivt leverandør for nye og gamle kunder, avslutter Jon Petter Porsmyr.

Kunnskapsministeren kommer til GFD

Glass og Fasadeforeningen arbeider videre for å styrke opplæringen og rekrutteringen til glassfaget. Bjørn Glenn Hansen kan fortelle at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har takket ja til å holde innlegg under Glass og Fasadedagene på Thon Hotel Bristol i mars.

Både som Kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité har Torbjørn Røe Isaksen i mange sammenhenger snakket om behovet for å styrke alle deler av fagopplæringen og sikre rekruttering av ungdommer til byggenæringen.

Glass og Fasadeforeningen på sin side arbeider kontinuerlig for å sikre rekruttering til glassfaget spesielt og byggfag generelt.

I november i 2015 fikk GF anledning til å belyse glassbransjen utfordringer for Røe Isaksen.

– Glassfaget er byggfagsammenheng et lite særløpsfag. Derfor ønsker vi å rette fokus mot satsingen på yrkesopplæringen generelt, og smale fagområder spesielt. Vi er derfor svært glade for at Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har takket ja til møte bransjen under GFD 2017 på Thon Hotel Bristol 17. mars.

– Hva konkret skal han snakke om?

– Vi har laget en ønskeliste og avsatt en halv time taletid til Røe Isaksen. I løpet av denne tiden vil vi gjerne få høre om hans og regjeringens ambisjoner og tiltak i sammenheng med oppfølging av Faglig råds anbefalinger for en endret tilbudsstruktur i byggfagene. Som de fleste husker tok Faglig Råd hensyn til våre innspill i innstillingen til læreplanutvalget.

Dessuten håper vi han kan si noe om betydningen av aktualiserte og tidsriktige læremidler og –plattformer.

– Fagopplæringen som grunnlag for videreutdanning, spesialisering og et fremtidig spennende og trygt yrke, ønsker vi også skal bli et tema og selvfølgelig hvordan den videre oppfølging av krav til bruk av lærlinger ved oppføringen av offentlige bygg, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadedagene går av stabelen i Oslo fra 16. til 19. mars.

Vellykket årsmøte

Glassfagkjeden har avholdt både sitt årsmøte og kjedens fagdag. Begivenheten med både faglig og sosialt innhold fant sted i Cognac med 47 deltakere.

 I 2016 var årsmøte i Tromsø. Denne gang ble medlemmene tatt med på langweekend til Cognac i Frankrike. Etter en hyggelig omvisning og påfølgende middag på Meukow Cognac ble fokus flyttet. Glassfagkjeden setter alltid stort fokus på det faglige og i samarbeid med Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen fikk deltakerne presentert et smart faglig opplegg.

Utfordringen var gruppearbeid for å løse prosjektoppgaven «Hotell Glassheim på Finse»·

Oppgaven tok for seg følgende som skulle løses av gruppene: Hvilke krav stilles fra lovverket, hvilke aktuelle standarder og veiledninger måtte benyttes, sikkerhet og trygghet, klimatiske forhold, komfort og verdi for brukeren. Dessuten ble det åpnet for frie og kreative innspill med utgangspunkt i glassets egenskaper, muligheter og begrensninger. Dette skapte stor entusiasme og iver hos medlemmene.

– Jeg syntes oppgaven var veldig reell og den pekte på mange problemstillinger som dukker opp i hverdagen.  Svarene på de enkelte oppgavene kunne løses på forskjellige måter gjennom valg av glasstyper og innfestninger. Diskusjonene gjorde gruppearbeidet veldig lærerikt.  

– Vi fikk vel ikke noe nøyaktig fasitsvar tilbake på de ulike oppgavene, men fikk tilbakemeldinger om at det var vel bestått i alle grupper.

Vi var gjennom flere standarder på de ulike oppgavene og hadde hjelpemidler blant annet fra Glassfakta utarbeidet av Pilkington.I dette heftet står det mye nyttig informasjon som kan komme til nytte i hverdagen. Vi takker for en fantastisk årsmøte med Glassfagkjeden og faglig program med Per Henning fra Glass og Fasadeforeningen, sier Per Berg Olsen hos Glassmester Hesler AS.

 

Mil Sec Norge solgt til Rapp Bomek AS

Mil Sec Norge, med daglig leder Per Ove Paulsen, har de siste årene hatt en klar strategi om å posisjonere seg mot de store sikkerhetsprosjektene som er på trappene, spesielt i Oslo regionen. Som et ledd i utviklingen er selskapet blitt en del av Rapp Bomek AS.

 – Dette har vi gjort i form av å finne egnede gode produkter samt spisse organisasjonen. Gjennom å bli en del av Rapp Bomek’s organisasjon ser vi at dette vil gi oss de økonomiske muskler og organisatoriske tyngde vi trenger for å nå våre mål. På bakgrunn av dette ser vi svært positivt på fremtiden og mulighetene. Vi gleder oss til å ta fatt på de oppgavene og utfordringene som ligger i markedet.

Rapp Bomek AS tar steget fra å være en leverandør av brann- og sikkerhetsdører primært til olje- og gassindustrien til å bli en fullintegrert leverandør av high end sikkerhetsløsninger innen større byggprosjekter, infrastruktur og forsvar. Produktspekteret utvides betydelig, og selskapet ivaretar nå hele verdikjeden fra design/engineering, via produksjon, til installasjon og service.

Bomek-konsernet konsoliderer og integrerer sin virksomhet gjennom å fusjonere Rapp Bomek AS, lokalisert i Bodø og Rapp Pyrotec, lokalisert på Kapp. Rapp Bomek blir videreført som selskapsnavn etter fusjonen. Målet med fusjonen er å samle begge selskapers organisasjon og produkter i en samlet og slagkraftig enhet som skal jobbe både mot de eksisterende kjernemarkedene og inn mot de nye markedene.

Rapp Bomek uttaler:

– For å styrke konsernet ytterligere innenfor de nye markedssatsningene; sivile/offentlige bygg med ekstra sikkerhetsbehov, infrastruktur og forsvar har konsernet inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Mil Sec Norge AS som er lokalisert i Oslo. Mil Sec Norge og Rapp Bomek innledet i 2016 et strategisk samarbeid i anledning entreprisen for sikkerhetsdører til det nye Munchmuseet. Dette samarbeidet ble svært suksessfullt og ledet til at man i september 2016 signerte kontrakt med Kultur- og idrettsbygg som er byggherre i prosjektet med en kontraktsverdi på rundt 40 Mill NOK. Med dette oppkjøpet vil konsernet oppnå økt konkurransekraft og en sterkere og bredere tilstedeværelse både i det sivile/offentlige bygg markedet, offentlig infrastruktur, forsvarsmarkedet og i olje- og gassmarkedet.

 

Store ambisjoner

I over 60 år har Bygg Reis Deg vært Norges viktigste møteplass for byggenæringen. Messen lever i beste velgående – og med en ny ledelse har arrangøren større ambisjoner enn noen gang. – Dette vil være et positivt bidrag for oss, sier Per Henning Graff.

– Målet vårt er å revitalisere en solid grunnstein for byggenæringen, og å skape et levedyktig messekonsept som holder på i mange tiår til. Vi ønsker å ivareta Bygg Reis Deg sin historie, videreutvikle konseptet og igangsette nye initiativer som tar messen til nye høyder, sier Gunnar Glavin Nybø (bildet), Administrerende Direktør, Bygg Reis Deg AS, i en pressemelding.

1954

Den første Bygg Reis Deg messen ble arrangert på Festningsplassen på Akershus Festning 1954. Byggeskikk og byggemåter er forandret fra den gang, og markedet er ganske annerledes, men behovet og ønsket om kunnskapsformidling er fortsatt til stede. Fokus på verdiskapende tjenester rundt byggenæringen, er blitt en viktig suksessfaktor for messen. Allerede i 1983 introduserte Bygg Reis Deg i samarbeid med Norsk Data seminarer om bruk av datateknikk i byggebransjen. Dette var starten på en utvikling av informasjonsteknologi i vår bransje, og ikke minst behov for seminarer og faglig påfyll under messen.

DET NORSKE BYGGEMØTE

– Vi har som visjon å utvikle «Byggenæringens viktigste møteplass» og lover alle besøkende at de vil få følelsen av å ligge «ett skritt foran» ved å delta på Bygg Reis Deg 2017. I år setter vi fokus på viktige tema som; bærekraft, urbanisering og digitalisering. Årets nyhet er at vi samler seminarer, konferanser og sosiale møteplasser under fellesbetegnelsen DET NORSKE BYGGEMØTE. Vi har erfart at byggenæringen har mange gode møteplasser, men få steder hvor samtlige målgrupper kan møtes og diskutere felles utfordringer for hele næringen. Dette ønsker vi å gjøre noe med og derfor etablerer vi DET NORSKE BYGGEMØTE. Her skal vi sette dagsorden, løfte frem de gode løsningene, invitere til dialog og skape stolthet for Norges største landbaserte næring, fortsetter Nybø.

NorDan AS

På Bygg Reis Deg har utstillere mulighet for å vise besøkende, resten av næringen og ikke minst politiske og offentlige organer, byggenæringens ansikt utad og gi fagfolk verdifull informasjon og svar på mange av deres behov. En av flere utstillere som har vært med fra begynnelsen, er NorDan AS.

– Bygg Reis Deg er den største profesjonelle arenaen for bygg og anlegg i Norge og ledende innen utviklingen av bransjen. Vi bruker messen for å vise bredden i vårt sortiment, fortelle om nye konsepter, merkevarebygging og få tilbakemeldinger på produktene våre. Bygg Reis Deg trekker et mangfold av mennesker – her treffer vi nye og gamle kunder. De siste årene har vi også opplevd at det kommer betydelig flere internasjonale selskaper til messen. Dette gjør det enda mer attraktivt for oss å være med, sier Anders Roulund, Group Marketing Manager, NorDan AS.

Under bildet: – Bra for vårt arrangement!

Ukens dobbel?

Glass og Fasadeforeningens arrangement «Fagdagen» har alltid vært knyttet opp i mot Bygg Reis Deg. Senest i 2015 tilbød foreningen «ukens dobbel» for deltakerne der «Fagdagen 2015» og «Bygg Reis Deg»ble presenter som et tilbud. Dette ble spesielt godt mottatt fra tilreisende som trenger overnatting.

– Men vi så at denne kombinasjonen ble uslåelig også for folk i Oslo og omegn. Glass og Fasadeforeningen har tradisjon for å samhandle med Bygg Reis Deg. Våre to arrangementer utfyller hverandre svært godt faglig. «Fagdagen 2017» er foreløpig planlagt arrangert onsdag 17.oktober, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff, i en kommentar til pressemeldingen fra Bygg Reis deg.

 

– En spennende arbeidsplass

Et samarbeid mellom Glass og Fasadeforeningen, Kongsberg videregående skole og Opplæringskontoret i Vestfold har sikret et tilbud til lærlinger i glassfaget.13 elever startet opp nå i januar. – Glassfaget er et fag med muligheter, sier Vebjørn Kvelland.

Kongsberg videregående skole – Glassfagsenteret har de siste tre årene ikke hatt de minimum 12 elever som har vært nødvendig for å drive skolen økonomisk.

I et forsøk på å nå målet er skolestart blitt flyttet fra august til januar. Nå er altså 13 elever i gang med samlingen med teori og praksis på Kongsberg. Det betyr at avsluttende eksamen blir i desember 2017 og neste kull starter opp i januar 2018.

For skoleåret 2017 er det per dato 13 elever som er tatt opp som elever.

Vebjørn Kvelland sliper glasskanter under vårt besøk og han bekrefter at glassfaget er spennende.

– Jeg har en spennende arbeidsplass hos Glassløsninger AS i Stavanger. Både Nils Terje Hagen, Arild Ellingsen og Asle Roaldsø er engasjerte og bidrar mye. Spesielt Asle er en tusenkunstner som deler mye av sin faglige kunnskap og ikke minst lar meg slippe til. Det er kult når jeg kan bli med på jobb på ei svær hytte med heis kledd i glass på Geilo, sier han.

– Vi håper trenden nå er snudd. Skal vi klare å opprettholde og videreutvikle våre gode håndverkstradisjoner, må vi kunne gi et godt utdannings- og opplæringstilbud innenfor våre fagområder. Nå er tilbudet sikret for nok et skoleår og sannsynligvis også for 2018. Det er viktig, sier Per Henning Graff, prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen.

– Vi er svært glade for at det nå definitivt er klart at det blir et tilbud for lærlingene på Kongsberg. Vi venter inn noen flere mulige elever som har meldt seg, men disse venter på svar på om de får lærlingeplass. Det blir i hvert fall lettere å ta beslutning om dette nå som skoletilbudet er sikret, sier en glad Hilde Claussen ved Opplæringskontoret i Vestfold (OHK).

– I tillegg til at vi endelig har klart å fylle klassen for 2017, har vi også tre elever på utplassering i Vestfold. Målet er at disse skolelevene tar steget og blir lærlinger fra neste høst. Dermed har vi en god start også for neste skoleår fra 2018. Jeg synes det ser lovende ut, sier Hilde Claussen.

Artikkel fortsetter under bildet.

2017 elevene bak fra venstre: Stian Elverhøi (Noractor AS), Vebjørn Kvelland (Glassløsninger AS), Arvid Holschbakk (Haugens Glasservice AS), Kristoffer Helmvik Sæle (Glassmester Kai Dysthe), Fredrik Brodal Homnes (Glassmaker´n) og Robert Skovly (Østlandske Fasadeteknikk). Foran fra v.: Adishorn Sitthisak (R. Daaland AS), Sverre Jonsson (Glassmester Appelbom), Espen R. Sønderbye (Høybråten Glasservice AS), Ronny Johansen (Oslo Glass og Vindu AS) og Simen Olson (Gjøvik Glasservice). Håvard Røen Bruvik (Fasade og Byggservice) og Trond Mulen Hetland (Holvik Glas AS) var ikke tilstede ved fotografering).

Adishorn Sitthisak skal bli fasadebygger for R. Daaland i Trondheim.

Sverre Jonsson og de andre elevene må bruke tid også i teorirommet. Uten bestått teoretisk fagprøve får han ikke sjanse til å få prøve seg på fagbrevet.

Det ble konstruktivt til slutt mellom Kongsberg Videregående Skole, Opplæringskontoret i Vestfold og Glass og Fasadeforeningen. Nå er skolen igjen sikret konstaterer Geir Bakken (Kongsberg Videregående Skole), Bjørn Glenn Hansen (GF), Per Henning Graff (GF), Hilde Claussen (Opplæringskontoret i Vestfold), Terje Grimsgård (Kongsberg Videregående Skole), Hanne-Merete Hagby (Kongsberg Videregående Skole)og Emma Wabakken(Kongsberg Videregående Skole).

 

Schüco dominerte BAU

Under mottoet «WE KNOW HOW» stilte Schüco International ut på verdens ledende messe for arkitektur, materialer og systemer – BAU i München. Tilsammen 10.000 gjester fikk spesialtilpasset guidet tour gjennom alle produktnyhetene.

Med en utstillingsstand på 2400 kvadratmeter, var Schüco den største utstiller som de totalt 250.000 besøkende kunne besøke.

Byggeprosessen er mer utfordrende enn noensinne. Dette er grunnen for at Schüco ønsket å vise potensialet på BAU i München. Etter flere år med intens forberedelse, var det på tide å presentere et stort antall banebrytende produktnyheter innen vinduer, dører og fasader -nyheter som på en positiv måte vil bidra til et smart og fremtidsrettet bygg.

Fra Norge hadde Schüco med seg nær 60 gjester. Denne gruppen ble godt tatt vare på av det norske Schüco-teamet. Samlet hadde standen besøk av 10.000 inviterte bransjefolk. I tilegg kommmer altså de andre 250 000 besøkende.

Vedlagte bilder viser temaer hvor Schüco presenterte sitt store produktspekter.

Yngre generasjoner på vei inn

Joachim Sverre Hansen (28), Mads Arne Mikkelsen (34) og Roy Stian Hansen (31) representerer de to nye medlemsbedriftene Høybråten Glasservice AS og Uniglass AS. – Foreningen trenger impulser fra den yngre garde, sier trioen.

Vitrea AS er morselskapet til Høybråten Glasservice AS og Uniglass AS. Velkjente Arne S. Hansen står bak dette selskapet. Arne S. Hansen er far til de tre guttene som nå driver familiebedriftene videre.

I motsetning til sin far var Joachim Sverre Hansen, Mads Arne Mikkelsen og Roy Stian Hansen lenge skeptiske til å tegne seg som medlemmer i Glass og Fasadeforeningen.

– Foreningen gjør mye bra som vi vil ha nytte av. Men etter vår mening trenger organisasjonen å få inn «ungdommer» i alle ledd. Den yngre garde ser ting med andre øyne enn alle som har vært i bransjen i en mannsalder. Innvolveres vi unge får vi utvikling basert på en god miks av erfaring og nye ideer, sier Mads Arne Hansen, faglig leder i Høybråten Glasservice AS.

Roy Stian har høgskoleutdanning innen markedsføring og økonomi. Hans bakgrunn i glassbransjen er i fra Scandinavian Glass Recykling (SGR), Høybråten Glasservice AS og Sagstuen Vitrea Glass. SGR hadde en norsk avdeling som jobbet med å samle inn utskiftet bilglass og annet glassavfall til gjenvinning.

– Arne og Einar Sagstuen startet Sagstuen Vitrea Glass i 2011. Der jobbet jeg med å skaffe nye kunder frem til 2014. Fra det året har all fokus vært rettet mot selskapene som drives i familien, sier Roy Stian Hansen.

Mads Arne Mikkelsen startet som lærling i Th. Sagstuen og Sønn på Gjøvik. Endt læretid ble belønnet med fagbrev. Deretter gikk ferden videre til Leif Larsen Glass & Snekkerservice, hvor han var i fire år.

– Jeg tok et påbygningsår på fagskole før jeg kom tilbake til Leif Larsen. I 2011 begynte også jeg i Sagstuen Vitrea Glass sammen med Roy Stian. Men i 2014 åpnet det seg en mulighet i Høybråten Glasservice AS. Jeg begynte å jobbe der i april 2014 og i november samme år kjøpte vi dette selskapet. Siden har jeg vært faglig leder i bedriften. Det vil si at jeg er mest ute og monterer, og Roy Stian tar seg av de administrative oppgavene, sier Mads Arne.

Mads Arne tok mesterbrev i 2014.

Som for opphavet og brødrene har bilglass stått sentralt for yngstemann Joachim Sverre Hansen. Glassdrive på Gjøvik ble første arbeidsplass for fyren med utpregede praktiske gener. I 2013 ble Uniglass AS, etablert av Arne S. Hansen, på Hamar neste arbeidsgiver.

– Jeg har tatt den praktiske delen av fagprøven som § 3.5 kandidat. Det vil si at mine til sammen fem år med praksis kompenserer for at jeg ikke har vært lærling. Jeg deltok på Glass og Fasadeforeningens § 3.5 kurs i høst og den teoretiske prøven er gjennomført og jeg fikk fagbrev i 2016, sier Joachim.

Familiebedrifter

Opprinnelsen til Vitrea AS, Høybråten Glasservice AS og Uniglass AS er Hansens Glasservice i Kirkenes på 1970-tallet. Arne S. Hansen tok med seg flyttelasset i 1995 og fant veien til Hamar. Han har lang fartstid i bransjen og har blant annet ledet Bilglassforeningen, vært prosjektmedarbeider i Glassbransjeforbundet og drevet glassvirksomheter i Oslo og Hamar. Nå er alt, i hvert fall forretningsvirksomheten, mer eller mindre overtatt av sønnene.

– Allerede som barn oppholdt vi oss mye i verksteder og ved skjærebord. Glass er blitt vår naturlige bane. Nå ønsker vi å sikre familien gjennom å drive disse to selskapene, sier Roy Stian.

Uniglass, med to ansatte, har sitt nedslagsfelt i Hamar og omegn, mens Høybråten Glasservice skal styrke sin posisjon i oslomarkedet. I Oslo er det fem ansatte og en lærling.

– Vi ønsker å satse mer på skreddersøm og spesialløsninger. Blant annet har vi etterspørsel etter vinterhager. Vi forhandler Veranda og Harmoni Innglassing, og kan blant annet levere spesialtegnede vinterhager med Sepalumicprofiler og 3-lags glass. I tillegg til privatmarkedet ønsker vi, i enda større grad, å styrke oss mot byggmestere og entreprenører, sier Roy Stian Hansen.

Bilglass er nær selvsagt en del av inntektsgrunnlaget for de to selskapene.

Fagmiljø

Brødrene ser betydningen av å dyrke vårt fag og de har klare mål med sitt medlemskap i Glass og Fasadeforeningen.

– Glass og Fasadeforeningen skal skape og presentere våre fremtidige fagmiljøer, både for oss men også for eksempelvis vår nye lærling Espen Sønderby. Vi ser frem mot et godt samarbeid og tilgangen faglig bistand. Gode medlemsfordeler hører naturlig med i pakken, tenker jeg, sier Roy Stian.

– Foreningens fokus på å sikre god fagutdanning er selvfølgelig også viktig. Vi skal jo ha et fremtidig fagmiljø i et langsiktig perspektiv, understreker Mads Arne Mikkelsen.

 

Vetrotech med flere nyheter på BAU

Vetrotech Saint-Gobain viser for første gang frem Contraflam Mega, Lunax-døren og SageGlass VARIO. Men også andre produktnyheter presenteres på en spesielt tilrettelagt interaktiv stand.

På BAU lanseres Contraflam Mega, det største isolerende brannbeskyttende sikkerhetsglasset på markedet og Lunax-døren, som er markedets første brannbeskyttende glassdør uten karm og rammer. Som distributør av SageGlass i Europa og Midtøsten viser Vetrotech også SageGlass VARIO, som er en banebrytende innen design av store glassfasader uten rammer.

Vetrotech Saint-Gobain og SageGlass byr på en ekstraordinær visuell opplevelse på BAU 2017. Med interaktive videoer kan de besøkende oppleve hva som skjer når det bryter ut brann bak en 4,6 meter høy Contraflam Mega glassvegg, og de kan med virtual reality-briller oppleve hvordan SageGlass intelligent skjermer for solen etter dens vinkel.

Det virtuelle miljøet er med på å iscenesette serien av produktnyheter som Vetrotech Saint-Gobain og SageGlass viser på messen. Nyhetene vises på Saint-Gobain Building Glass Europes stand. På den 116 kvm store standen kan man møte Saint-Gobain Building Glass Europe, Vetrotech, SageGlass og SWISSPACER.

– Vi er et team i Saint-Gobain Building Glass Europe som viser en serie nyheter innen ytelse, design, vinduer og fasader på messen. For Vetrotechs og Sageglass’ sin del ser vi særlig frem til å demonstrere vårt største brannbeskyttende glass Contraflam Mega, som med sine 4,6 meter rager høyt på standen. Vi viser også Contraflam Pro 30 med nye brannsikkerhets- og sikkerhetsfeatures i en «anti-panikk-dør»-løsning, samt det nye SageGlass VARIO, som imøtekommer arkitekters etterspørsel etter fasadeløsninger uten rammer, skriver selskapet i pressemeldingen.

Slik beskrives produktene som skal presenteres:

Contraflam Mega: Contraflam Mega imøtekommer den økende etterspørselen fra arkitekter etter ekstra store glassløsninger. Med sine 2,300 x 4,600 mm er Contraflam Mega det høyeste brannbeskyttede sikkerhetsglass på markedet som gir full brannbeskyttelse i opp til 60 minutter. Glasset leveres også som en rammefri systemløsning. På BAU byr Vetrotech på en virtuel opplevelse av en brann i et rom. Man kan oppleve de sikkerhetsmessige fordelene med den innovative storformat-løsningen og se hva som skjer med glasset ved brann, og hvordan evakueringen kan foregå sikkert og uten panikk.

ASB Glass Floor: ASB Glass Floor er et gulv laget av glass fra Vetrotech Saint-Gobain med innebygget fleksibilitet som gjør det godt egnet til volleyball-, fotball- og basketballkamper, samt andre aktiviteter med særlige krav til bæreevne. Den innbyggede LED-belysning gjør gulvet velegnet til sportshaller og steder hvor der ønskes en ekstra WOW-effekt. På BAU vises ASB Glass Floor i sammenheng med det interaktive miljøet og Contraflam Mega.

Lunax Door: Contraflam Lunax Door kombinerer moderne design med de høyeste sikkerhetsstandarder. Glassdøren, som er uten karmer og rammer, gir maksimal transparens og skaper dermed en opplevelse av lys og rommelighet. Samtidig yter den opp til 60 minutters brannsikkerhet.

Contraflam Pro 30: Contraflam Pro 30 tilbyr både EI 30 brannbeskyttelse og meget høy sikkerhetsbeskyttelse. Glasset har som dørløsning fått ”RC2 Anti-Panic”-klassifisering. Glasset inneholder polycarbonat, noe som gjør det både lett og tynt.

SageGlass VARIO: SageGlass forandrer fundamentalt måten vi opplever bygninger på. Det revolusjonerende glasset imøtekommer den økende etterspørselen etter selvjusterende fasader og holdbart design. SageGlass skifter tone i forhold til dagslys, varme og solskin, uten behov for rullgardiner eller persienner. Dermed bevares utsynet og energiforbruket reduseres. Tonetilpasningen foregår automatisk eller med manuel styring. Det ligger 25 års utvikling bak SageGlass, som på intelligent vis maksimerer dagslys og komfort for bygningens brukere uavhengig av tidspunkt og vær. På BAU vises en ny, stor utgave af SageGlass VARIO, som gjør det mulig å designe fulle glassfasader uten rammer.

Vetrotech Saint-Gobain og SageGlass stiller ut sammen med de andre virksomhetene i Saint-Gobain Building Glass Europe i hal 2, stand 338.