GLASS OG FASADEFORENINGEN

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Glass i kjoretøy. Foto: Shutterstock

Interesse-
organisasjon

Glass og Fasadeforeningen ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold. 

Foreningen er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og det tekniske nivået på tilbudet av produkter og tjenester.

Glass og Fasadeforeningen er eier av GF Norge AS. Den daglige driften av foreningen administreres gjennom dette selskapet.

Glassbygning. Foto: Pixabay.com

Kunnskap og kompetanse

Foreningens omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet er med på å sikre et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene.

I tråd med dette arbeider foreningen og medlemsbedriftene aktivt for å knytte til seg lærlinger til Glassfaget. Dette arbeidet forsterkes ytterligere gjennom foreningens dialog med myndighetene for å sikre gode rammebetingelser for bedriftene som inviterer og tar til seg lærlinger, like mye som for lærlingene selv. Glass og Fasadeforeningen er eier av fagopplæringen i Glassfaget. Teoretisk undervisning i Glassfaget gjennomføres i regi av GF og med Fagbok i Glassfaget som læremiddel.

Glass og fasade

Faglig rådgivning

En stor del av Glass og Fasadeforeningens virksomhet er å gi faglige råd og veiledning. Det samme gjelder for våre medlemsbedrifter. Før tilbud og valg bør rådene komme fra oss.

I saker hvor det reises tvil om samsvar mellom tilbud og leveranse eller avvik fra etablerte standarder og forskrifter tilbyr foreningen rådgivning, befaring og tilsyn. Detter er ettertraktede tjenester som etterspørres fra profesjonelle så vel som private kjøpere og brukere av bransjens produkter og tjenester.