Foto: ©Adam Stirling

GLASS OG FASADEFORENINGENS VEDTEKTER

Vedtekter for Glass og Fasadeforeningen (GF). Vedtatt på generalforsamlingen i GF 17. mars 2017.

§ 1 Formål

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

GF er en selvstendig arbeidsgiverforening som ivaretar og fremmer medlemsbedrifters interesser innenfor arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold

GF arbeider etter gjeldende lover og regler, strenge etiske retningslinjer, for like konkurransevilkår og for at medlemsbedriftene oppnår arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som styrker deres konkurransekraft og lønnsomhet.

GF fremmer kunnskap, kompetanse, kvalitet, seriøsitet og ansvar på vegne av fellesskapet og enkeltmedlemmet gjennom utstrakt markedskommunikasjon.

GF er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og krav til teknisk nivå på produkter og tjenester.

GF tilrettelegger kurs- og utdanningsvirksomhet som sikrer et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene og inspirerer til rekruttering og oppslutning om fagutdanningen innen Glassfaget.

§ 2 Selvstendighet og samarbeid

GF er en selvstendig, frittstående interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. GF kan søke samarbeid med andre bransje- og interesseorganisasjoner der den finner det formålstjenlig.

§ 3 Overholdelse av konkurranseloven

GF skal arbeide mot ulovlig konkurransesamarbeid og forholde seg strengt til konkurranseloven.

§ 4 Organer

GFs organer er generalforsamlingen, styret og tariffrådet.

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er GFs høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av juni måned.

Innkalling skjer skriftlig med 2 måneders varsel. Oversikt over saker som skal behandles, årsberetning og regnskap samt andre sakspapirer skal være utsendt senest 3 uker før møtet.

Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
b) Valg av møtedirigent og referent
c) Valg av 2 personer til å godkjenne protokollen.
d) Navneopprop, godkjenning av fullmakt og stemmerett
e) Styreleders oppsummering
f) Årsberetning
g) Regnskap
h) Handlingsplan og budsjett
i) Innkomne forslag til vedtektsendringer
j) Innkomne saker som er ført opp på dagsorden
k) Valg etter innstilling fra valgkomite
Styreleder for 2 år (Oddetallsår)
Nestleder for 2 år (Partallsår)
Styremedlemmer for 2 år (4 og 3 annethvert år)
l) Valg av revisor.
m) Valg av valgkomité med 1 leder, 1 nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem etter forslag fra styret.
Leder velges for 2 år (Oddetallsår)
Nestleder velges 2 år (Partallsår)
n) Saker til orientering
o) Tid og sted for neste generalforsamling
p) Eventuelt. Det kan ikke fattes bindende vedtak under dette punkt.

Saker eller forslag som medlemmer ønsker opptatt på generalforsamlingen må være styret i hende skriftlig
innen 2 måneder forut for generalforsamlingen.

Alle beslutninger, med unntak av vedtektsendringer og forslag om oppløsning, treffes ved simpelt flertall blant de stemmeberettigede medlemmer.

Stemmerett har alle Hovedmedlemmer som har betalt skyldig kontingent og har vært medlem i minst 2 måneder.
Hvert Hovedmedlem har 1 stemme. Stemmeberettigede som ikke er representert kan stemme ved fullmektig som selv har stemmerett.

Valg av styreleder og nestleder skal foregå særskilt og ved skriftlig avstemning hvis generalforsamlingen krever det. Øvrige personvalg skal også foregå skriftlig dersom generalforsamlingen krever det.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer med 1 måneds varsel. Med innkallingen skal det følge en redegjørelse for grunnen til at møtet forlanges avholdt, videre hvilke saker som skal behandles og sakspapirer til disse. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6 Styret

Styret i GF ansetter direktør og har det overordnede ansvaret for:

 • organisering av og fastsetting av retningslinjer for virksomheten
 • fastsetting av aktivitetsnivå, handlingsplan og budsjetter
 • å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Med unntak av de saker som er nevnt i § 7 og som forvaltes av tariffrådet, er styret GFs høyeste organ når generalforsamlingen ikke er samlet.

Styret består av styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Styremedlemmer kan velges utenfor medlemsmasse/bransje. Eksterne styremedlemmer kan honoreres. Lederen av tariffrådet eller den rådet peker ut, har møte- og talerett i styret.

Styret sammenkalles når styrelederen eller minst 3 av de øvrige i styret forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 fra styret er til stede. Styreleder eller nestleder må være blant disse.

Ved varig forfall fra styrelederen rykker nestlederen opp og styret velger ny nestleder blant styremedlemmene. Slikt valg skjer også hvis nestlederen har varig forfall.

Møtene ledes av styrelederen eller ved forfall av nestlederen. Vedtakene treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styrelederen og ett styremedlem tegner forbundet. Prokura skal meddeles av styret.

§ 7 Tariffråd og tariffsamarbeid

7.1 Tariffråd

Tariffrådet har avgjørende myndighet i forhandlings- og tariffspørsmål og i andre saker som etter lover, bestemmelser og sedvane er tillagt partene i arbeidslivet.

Tariffrådet oppnevnes av styret som sørger for kontinuitet og bredde. Rådet består av 5 medlemmer representative for bransjens fagområder.

GFs styreleder eller den styret utpeker har møte og talerett i tariffrådet.

Tariffrådet velger selv sin leder for funksjonsperioden. Lederen er møteleder og rådets forhandlingsleder. Det tariffrådet som har påbegynt forhandlingene i et tariffoppgjør, avslutter dette før nyvalgt tariffråd trer i funksjon.

Det innkalles til møter i tariffrådet etter behov eller når lederen eller minst 3 av de øvrige rådsmedlemmene krever det. Tariffrådet er beslutningsdyktig når det er fulltallig.

Tariffrådets medlemmer har ikke innsynsrett i en bedrifts interne forhold i forbindelse med saksbehandling.

Tariffrådet bestemmer selv om det vil godta eller forkaste et forhandlingsresultat eller om det skal avgjøres ved uravstemning blant medlemmene.
Ved avstemninger om tarifforhold har bare medlemsbedrifter som praktiserer det forpliktende tariffsamarbeid, stemmerett. Ved tvil avgjøres dette av styret før generalforsamlingen. En medlemsbedrift har 1 stemme for hver påbegynt 25 ansatte. Ingen bedrift har imidlertid mer enn 5 stemmer.

Tariffrådet kan ikke fatte vedtak som medfører økonomiske forpliktelser for GF som organisasjon.

7.2 Tariffsamarbeid

Vedtak om tarifforhold er bare bindende for de bedrifter som har tiltrådt de til enhver tid gjeldende overenskomstene.

De bedrifter som ikke ønsker å delta i det forpliktende tariffsamarbeid, kan ikke gjøres solidarisk ansvarlig for eventuelle kostnader oppstått i forbindelse med streik og/eller lockout. Disse bedrifter kan heller ikke pålegges å delta i oppbyggingen av eventuelle kampfond. På den annen side vil disse bedrifter ikke ha krav på service i arbeidsrettslige spørsmål og assistanse ved lokale forhandlinger og arbeidskonflikter.

Ingen tariffbundet medlemsbedrift kan tre ut av GF før den har vært medlem i 2 år. Hvis utmeldelse fra en tariffbundet medlemsbedrift ikke er mottatt før den dag den gjeldende overenskomst utløper, kan bedriften først tre ut av GF når den nye overenskomsten er utløpt. Styret kan nekte en tariffbundet medlemsbedrift å tre ut under en arbeidskonflikt. Hvis en tariffbundet medlemsbedrift melder seg ut av GF og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan styret bestemme at bedriften skal tre ut av GF allerede ved tariffavtalens utløpstid.

§ 8 Administrasjon

Administrasjonen er underlagt direktør. Direktør rapporterer til styret. Videre skal direktør være saksforbereder for styret, og tariffrådet, delta på møtene og være ansvarlig for oppfølging av vedtak.

Direktør er ansvarlig for tilsetting av personale, samt fastsetting av stillingsinstrukser.

§ 9 Valgkomite

Valgkomiteen består av 1 leder, 1 nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem, valgt på generalforsamlingen etter forslag fra styret.

I sine innstillinger overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen tilstrebe at tillitsvalgte har kvalifikasjoner som dekker bransjens situasjonsbetingede behov, samtidig som det tas hensyn til at bransjens fag- og virkeområder blir representert.

Valgkomiteen skal ta hensyn til målet om kjønnsnøytralitet.

Valgkomiteens forslag sendes administrasjonen 2 måneder før generalforsamlingen og inngår i innkallingen.

Alle medlemmer av valgkomiteen skal høres. Alle forslag skal loggføres før en samlet komite legger fram sin innstilling til generalforsamlingen.

§10 GF Media og kommunikasjon

Formål

GF fremmer kunnskap, kompetanse, kvalitet, seriøsitet og ansvar på vegne av fellesskapet og enkeltmedlemmet gjennom utstrakt markedskommunikasjon.

GFs kommunikasjonskanaler skal inspirere til bruk av medlemmenes produkter og tjenester, jfr. § 1.

Ansvarlig utgiver

Glass og Fasadeforeningen, ved direktør, er ansvarlig utgiver.

Utgiver har ansvaret for å:

 • definere formålet med utgivelsene
 • vedta økonomiske rammer
 • ansette og eventuelt avsette redaktør
 • avgjøre selskaps-/organisasjonsform for utgivelsene

Redaktør

Redaktørens ansvar:

 • Fylle de valgte kommunikasjonskanalene med innhold, og stå ansvarlig for all innholdsproduksjon
 • lede arbeidet i redaksjonene og med frilansere
 • forholde seg til utgivers definerte formål med publikasjonen, og omsette ambisjoner i praksis

§ 11 Komiteer og utvalg

Styret kan nedsette komiteer og utvalg for å behandle spesielle saker og prosjekter. Disse komiteer rapporterer direkte til styret og oppløses når oppdraget er fullført.

§ 12 Medlem. Opptak, utmelding og eksklusjon

Hovedmedlem

Som Hovedmedlem opptas bedrifter med virksomhet som definert i § 1

Assosiert medlem

Som Assosiert medlem opptas selskaper, organisasjoner og institusjoner som har interesse av eller driver virksomhet beslektet med foreningens fag- og arbeidsområder som definert i § 1

Kun hovedmedlemmer har stemmerett. Alle medlemmer har adgang til foreningens tjenester og medlemsfordelsprogram, men på differensiert grunnlag.

Søknad om opptagelse som medlem sendes skriftlig, vurderes og besluttes av administrasjonen. Dersom det er tvil om medlemskapet forelegges saken for styret.

Blir en søknad avslått, kan avslaget bringes inn for generalforsamlingen til endelig avgjørelse. Administrasjonen skal, på vegne av styret, meddele søkerbedriften at den har ankerett.

Ved konkurs og oppstart med nytt selskap innenfor samme virksomhetsområde, vurderes søknad om medlemskap på grunnlag av det forutgående for konkursen.

Ved utmelding forplikter medlemmet seg til videre medlemskontingent i 12 måneder med virkning fra 1. i måneden etter utmeldingen. Utmeldingen gjelder med virkning fra dato den blir sendt fra medlemmet.

Styret har anledning til å ekskludere et medlem som ikke vil rette seg etter lovlig fattede vedtak, opptrer illojalt eller på annen måte motarbeider organisasjonens interesser. Avgjørelsen kan ankes for generalforsamlingen. For at eksklusjonen skal kunne opprettholdes, kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for kvalitetssikring, sertifisering eller kontrollordninger som generalforsamlingen vedtar.

§ 13 Medlemskontingent/serviceavgift

Til dekning av GFs drift forplikter medlemmene å betale en årlig kontingent/serviceavgift som fastsettes av styret.

Informasjon om medlemskontingent/serviceavgift skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmene.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Forslag fra medlemmene om endringer av vedtektene må være innkommet til styret innen 2 måneder forut for generalforsamlingen. Styret har frist til å foreslå vedtektsendringer til utsendelse av saksdokumentene. Forslag til vedtektsendringer skal gjøres kjent for medlemmene gjennom utsendelse av saksdokumenter til generalforsamlingen.

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av GF kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle formål foreningen arbeider for å fremme, jfr. § 1.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Glass og Fasadeforeningen (GF). Statute

Adopted at the General meeting in GF March 17th 2017

§ 1 Purpose

Glass and Fasadeforeningen (GF) is the representative body for companies with activities within management, consulting, design, production, processing, meeting and trade/sale of glass and related products.

GF is an independent employers’ association that safeguards and promotes the interests of member companies within employer issues and tariff conditions
GF works according to current laws and regulations, strict ethical guidelines, for equal conditions of competition and for member companies to achieve working conditions and development opportunities that strengthen their competitiveness and profitability.

GF promotes knowledge, competence, quality, seriousness and responsibility on behalf of the community and the individual member through extensive marketing communication.

GF is the industry’s mouthpiece to public authorities and is actively involved in designing regulations, rules and norms that affect the industry’s working conditions and requirements for technical level of products and services.
GF facilitates course and education activities that ensure a high level of knowledge and competence in the member companies and inspires recruitment and support for vocational training within the glass field of study.

§ 2 Independence and cooperation

GF is an independent, freestanding trade and employer’s organization. GF can apply for cooperation with other trade and employer’s organizations where it finds it appropriate.

§ 3 Compliance with the Competition law

GF shall work against illegal competition and adhere strictly to the Competition law.

§ 4 Bodies

GF’s bodies are the General meeting, the Board and the Tariff council.

§ 5 The General meeting

The General meeting is GF’s highest authority. The annual General meeting is held each year before the end of June.

Invitation is given in writing with 2 months’ notice. An overview of issues to be dealt with, annual report and accounts as well as other case documents must be sent no later than 3 weeks before the meeting.

The agenda for the General meeting shall include:
a) Approval of the invitation and the agenda.
b) Election of the chairperson of the meeting and the referee
c) Election of 2 persons to approve the protocol.
d) Name calling, approval of power of attorney and voting rights
e) The Chairman’s summary
f) Annual report
g) Accounts
h) Action plan and budget
i) Proposed amendments to the Statute of the association
j) Incoming issues that are listed on the agenda
k) Elections on the recommendation of the nomination committee:
Chairman of the Board for 2 years (Odd years)
Deputy for 2 years (Even years)
Board members for 2 years (4 and 3 every two years)
l) Election of auditor.
m) Election of a nomination committee with one chairman, one deputy chairman, one member and
one deputy member on the proposal of the board.
Chairperson of the nomination committee elected for 2 years (Odd years)
Deputy Chairperson of the nomination committee elected for 2 years (Even years)
n) Matters for information
o) Time and place of next General Assemble
p) Optionally. No binding decision can be made under this item

Matters or suggestions that members wish to present to the General meeting must be available in writing for the Board latest within 2 months prior to the General meeting.

All decisions, with the exception of amendments to the Statute of the association and proposal on liquidation, are made by a simple majority of the voting members.

Voting rights have all Main members who have paid the dues and have been a member for at least 2 months.

Each Main member has 1 vote. Voters who are not represented may vote by proxy possessing himself the right to vote.

The election of the Chairman of the board and the Deputy Chairman of the board shall take place separately and by a written vote if so required by the General meeting. Proposition on other candidates must also be made in writing if the General meeting so requires.

Extraordinary General meeting is held when the board or at least one-fifth of the voting members request so in writing. The notice is given with 1 month notice. The notice shall be accompanied by an account of the reason why the meeting is required to be held, furthermore what matters shall be dealt with and the related case documents. The Extraordinary General meeting can only deal with the matters mentioned in the notice.

§ 6 The Board

The Board of GF hires a Managing director and has the overall responsibility for:

 • Organizing and setting guidelines for the association
 • Determination of activity level, action plan and budgets
 • Ensuring that business, accounting and asset management are subject to adequate control

With the exception of the matters mentioned in §7 and which are managed by the Tariff council, the Board is GF’s highest body when the General meeting is not assembled.

The Board consists of Chairman of the Board, Deputy Chairman of the Board and 7 Board members. Board members can be elected outside the membership group / industry. External directors can be remunerated. The Chairperson of the Tariff council or the one the council points out, has the right to meet and speak in the Board.

The board is convened when the Chairman of the board or at least 3 of the other members of the Board so request.

The board is quorum when at least 5 members from the board are present. The Chairman of the board or the Deputy chairman of the board must be among these.

In case of permanent absence from the Chairman of the board, the Deputy Chairman of the board enters his position and the board elects a new Deputy Chairman among the board members. Such also happens if the deputy Chairman of the board has permanent absence.

The meetings are led by the Chairman of the board, or by his absence, the Deputy Chairman of the board. The decisions are made by simple majority. In case of voting and equality of votes, the Chairman of the board has a double vote.

The Chairman of the board and one board member sign the association. Procuration must be notified by the board.

§ 7 Tariff council and tariff cooperation

7.1 Tariff Council
The Tariff council has decisive authority in negotiation and tariff issues and in other matters which, according to laws, regulations and custom, are assigned to the parties in the working life.

The Tariff council is appointed by the board, committed to ensures continuity and breadth. The Tariff council consists of 5 members representative of the industry’s disciplines.

The Chairman of the board or the Board appoints and has the right to meet and to speak in the Tariff council.

The Tariff council itself chooses its Chairperson for the trust period. The Chairperson of the Tariff council is GFs chairperson of the meeting and the council’s negotiator. The tariff council having begun negotiations in a tariff settlement, concludes negotiations before the following elected Tariff council comes into operation.

Meetings in the tariff council are summoned as needed or when the Chairperson of the council or at least 3 of the other council members so require. The Tariff council is quorum when it is full.

The members of the Tariff council do not have the right of access to a company’s internal affairs in connection with proceedings.

The tariff council decides whether it will accept or reject a negotiating result or whether it will be decided by popular vote among its members.

When voting on tariff conditions, only member companies that practice binding tariff co-operation have voting rights. If in doubt, this is decided by the Board before the General meeting. A member company has one vote for each starting 25 employees. However, no company has more than 5 votes.
The Tariff council cannot make decisions that entail financial obligations for GF as an organization.

7.2 Tariff cooperation
Decisions on tariff conditions are only binding on those companies that have acceded to the agreements in force at any time.

Those companies that do not wish to participate in the binding tariff co-operation cannot be made jointly and severally liable for any costs incurred in connection with strikes and / or lockouts. Nor can these companies be required to participate in the development of any funds covering disputes. On the other hand, these companies will not be entitled to any service in labor law issues and assistance in local negotiations and labor disputes.

A member company affiliated the tariff cannot leave GF before it has been a member for 2 years. If the withdrawal from an affiliated member company has not been received before the date on which the current agreement expires, the company may first withdraw from GF when the new agreement has expired. The Board may refuse a member company affiliated the tariff to leave GF during a labor dispute. If a member company affiliated the tariff unsubscribes from GF and the current collective agreement expires before the expiry of the membership, the Board may decide that the company shall leave GF already at the expiry of the collective agreement.

§ 8 Administration

The administration is subject to the Managing director. The Managing director reports to the Board. Furthermore, the Managing director prepares matters for consideration by the Board and the Tariff council, attend the meetings and is responsible for follow-up of decisions.

The Managing director is responsible for the appointment of staff, as well as the establishment of job instructions.

§ 9 Nomination Committee

The Nomination committee consists of 1 Chairperson, 1 Deputy chairperson, 1 Member and 1 Deputy member, elected at the General meeting on the proposal of the board.

In its recommendations to the General meeting, the Nomination committee shall endeavor to ensure that candidates have qualifications that cover the industry’s situational needs, while taking into account that the industry’s professional and operational areas and disciplines are represented.
The Nomination committee shall take into account the goal of gender neutrality.

The Nomination committee’s proposal is sent to the administration 2 months before the General meeting and is included in the invitation.

All members of the Nomination committee shall be heard. All proposals must be logged before a joint committee presents its recommendation to the General meeting.

§10 GF Media and communication

Purpose

GF promotes knowledge, competence, quality, seriousness and responsibility on behalf of the community and individual member through extensive marketing communication.

GF’s communication channels will inspire use of the members’ products and services, cf. § 1.

Responsible publisher

Glass and Fasadeforeningen, by the Managing director, are responsible publishers.

Publisher is responsible for:

 • Define the purpose of the releases
 • Adopt financial framework
 • Hiring and possibly dismissing the editor
 • Determine the form of company / organization for the releases

Editor

Editor’s responsibility:

 • Fill the selected communication channels with content and be responsible for all content production.
 • Lead the work of the editors and with freelancers
 • Relate to the publisher’s defined purpose of the publication, and transfer ambitions into practice

§ 11 Committees and councils

The board can appoint committees and councils to deal with specific matters and projects. These committees and councils report directly to the board and dissolve when the assignment is completed.

§ 12 Member. Admission, withdrawal and exclusion

Main Members

As a Main member, companies with activities as defined in § 1 are taken.

Associate member

As Associate member, companies, organizations and institutions that have an interest in or business related to the association’s disciplines as defined in § 1 are taken.

Only Main members have voting rights. All members have access to the association’s services and membership benefits program, but on a differentiated basis.

An application for admission as a Member is sent in writing, evaluated and decided by the administration. If there is any doubt about the membership, the matter is submitted to the board.

If an application is rejected, the rejection can be brought to the General meeting’s final decision. The administration shall, on behalf of the board, notify the applicant company that it has the right of appeal.

In the event of bankruptcy and start-up with a new company within the same business area, applications for membership are considered on the basis of the foregoing for the bankruptcy.

Upon withdrawal of the membership, the Member commits to further membership fees for 12 months with effect from the 1st of the month after the announcement. The withdrawal applies with effect from the date it is sent from the Member.

The Board has the opportunity to exclude a member who does not comply with legally adopted decisions, acts unfairly or otherwise opposes the organization’s interests. The decision can be appealed to the General meeting. In order for the exclusion to be maintained, 2/3 majority of those attending are required.

Members are obliged to abide by the rules of quality assurance, certification or control arrangements adopted by the General meeting.

§ 13 Membership fee / service fee

To cover GF’s operations, the members are obliged to pay an annual fee determined by the board.

Information on membership fees shall be available to the members at all times.

§ 14 Amendments to the Statute

Amendments to the Statute of the association are adopted at the General meeting with a 2/3 majority. Proposals from the members regarding amendments to the Statute must be submitted to the Board within 2 months prior to the General meeting. The Board of Directors has the time until deadline for sending of the documents for the General meeting to propose amendments to the Statute. Proposals for amendments to the Statute shall be made known to the Members through the sending of the documents to the General meeting.

§ 15 Liquidation, merger and division

Liquidation of GF can only be processed at the ordinary General meeting. If a liquidation is adopted with at least 2/3 majority, an extraordinary General meeting shall be convened 3 months later. For a liquidation to occur, the decision here must be repeated with 2/3 majority.

A liquidation board is elected to manage the liquidation. The Board can be elected to the Liquidation board, and receive a position as Liquidation board if no other choice is made.

The association’s fortune and assets, after liquidation and debt settlement, will fall to the purpose of the association, cf. § 1.

No members are entitled to the association’s funds or share of these.
Merger with other associations or splitting of the association is not considered a liquidation.

Decisions on merger / split and necessary amendments to the Statute in connection with this are made in accordance with the provisions on amendment of the Statute, cf §14. When merging or splitting, consent must be obtained from the association’s creditors.