AKTUELT

– Favoriserer ikke Skanska Tsjekkia

Skanska Norge har ved flere anledninger det siste halvåret proklamert at de er opptatt av det er like konkurransevilkår i norsk byggebransje. Selskapet eier en egen tsjekkisk fasadeentreprenør som opererer i det norske markedet.

Glass og Fasadeforeningens er, på vegne av sine medlemsbedrifter, opptatt av at vi har en seriøs byggebransje i Norges. Foreningens virksomhet er forankret i det å sikre like konkurransevilkår i norsk byggebransje. Dette blant annet gjennom å sikre at vi har en god fagutdanning, rekruttering av fremtidig håndverkere, følge opp myndighetens krav til kompetanse hos leverandører i offentlige anbudskonkurranser og at utenlandske arbeidstakere har de samme rettigheter som sine norske kollegaer.

I flere artikler i Byggeindustrien (bygg.no) i våres leser vi at Skanska Norge sier de er opptatt av de samme problemstillingene. Dette er et utdrag:

– Det virker ikke som om det offentlige har noe genuint ønske om å beholde norsk kompetanse i et langsiktig perspektiv…

– Hvis ikke våre kunder og politikere er interessert i å bevare den norske fagkompetansen, så ser vi det ikke som Skanskas oppgave å sørge for at de beholder den.

– Dette handler ikke om vårt ønske om å ha egne lærlinger i staben – selvsagt ønsker vi å ha det – men når vi opplever en skeiv konkurransesituasjon blir det umulig for oss å nå opp i konkurransen med de utenlandske aktørene.

– Skanska har den senere tid erfart at flere arbeidsgivere legger opp til at utenlandsk arbeidskraft skal melde flytting til Folkeregisteret til den kommune/sted hvor prosjektet de skal arbeide på er…

Redaksjonen har brukt uttalelsene i disse artiklene som bakgrunn for å stille noen direkte spørsmål knytte til opprettelsen og drift av Skanska Tsjekkia.

Skanska Tsjekkia

– Skanska har et veletablert utenlands selskap, Skanska Tsjekkia, som er en betydelig aktør i det norske fasademarkedet. Skanska som hovedentreprenør, har selv «kjøpt» fasadeleveranser fra dette selskapet. Blant annet til Statoils hovedkvarter på Sandsli i Bergen. Hvor har arbeiderne i dette selskapet normalt sine registrert adresser, når selskapet utfører oppdrag i Norge?

– Medarbeiderne i Skanska Tsjekkia har bostedadresse i hjemlandet.  Dermed betaler vi både for kost, losji og hjemreiser i ferier for medarbeiderne når de arbeider i Norge.

– Offentlige byggherrer stiller krav om at entreprenører må ha lærlinger og ha status som godkjent lærebedrift. Senest nå ser vi at Oslo kommune som byggherre ønsker å stille enda sterkere krav til bruk av lærlinger. Hvordan vil Skanska Tsjekkia møte dette kravet i fremtiden?

– Prosentvis andel av arbeidstokken som skal være lærlinger beregnes ut i fra hele verdikjeden. Skanska Tsjekkia, eller andre søster- og datterbedrifter, inngår for oss som en del av hele Skanskas leveranse. Dermed skal våre norske virksomheter dekke opp for manglende antall lærlinger hos våre utenlandske selskaper.

– Er eierskapet i dette selskapet med på å undergrave Skanskas uttalte målsettinger om at det bør være like konkurransevilkår?

– Nei, absolutt ikke. Du bruker eksempelet fra Bergen og Statoil Sandsli, som var en stor fasadeentreprise. Der fikk vi inn fire anbud. Ett fra et norsk konsortium bestående av to fasadeentreprenører, to utenlandske og Skanska Tsjekkia. I praksis tre utenlandske. Alle anbud ble vurdert på lik linke og sistnevnte vant oppdraget basert på pris og leveringskvalitet.

– Opprettes og dannelsen av Skanska Tsjekkia er altså en strategi for å sikre seg mer av verdikjeden i prosjekter?

– Vi legger ikke skjul på at vi ønsker oss mer av verdikjeden. Men ikke for en hver pris. Skanska skal være gode innenfor de områder vi skal har sagt at vi skal være gode på. Fasadeentreprise er et område vil kjøpe inn betydelige tjenester fremover også.

– Hvordan er de forretningsmessige forpliktelsene mellom Skanska Norge og Skanska Tsjekkia? Blir Skanska Tsjekkia regnet som en hvilken som helt annen tilbyder av fasadeoppdrag?

– Våre eiere er tydelige på at vi ikke skal bruke våre søster- eller datterbedrifter om det ikke beriker prosjektet. Vi tildeler altså ikke Skanska Tsjekkia oppdrag fordi de er en del av familien. Det blir ikke god forretning av det.

Sosial dumping?

– Skanskas hovedtillitsvalgt har kalt bruken av billige utenlandske entreprenører for en «form for lovlig sosial dumping». Dette i en konkret anleggsutbyggingssak. Hva er deres kommentar til dette utsagnet?

– Skanska følger alltid lover og regler. Alle seriøse aktører i bransjen følger alle lover og regler fastsatt av myndigheten.  Følgelig  driver vi ikke med sosial dumping. Men vi deler fagforeningens syn på at det er grunn til å være bekymret for denne utviklingen.

Norsk fagkompetanse

– Skanska Norge er en av landets største entreprenører. Dere har vel et delansvar for at Norge har egen fagkompetanse på anlegg. Er det ikke viktig at alle deler av næringen, inkludert byggherrer, gir tydelige signaler om betydningen av å satse på egenutviklet nasjonal fagkompetanse?

– I den artikkelen fra bygg.no  du viser til her, så satte Ståle Rød satte utfordringen i næringen på spissen. Utsagnet var ment som en vekker spesielt mot blant annet myndighetene. Selvfølgelig har norsk ungdom en fremtid som håndverkere i byggebransjen! Men dersom vi undergraver mekanismene som stimulerer til at vi får flere lærlinger vil lærlingeordningen bli kvalt. Vi ønske oss enda sterkere fokus på fagopplæring og styrking av lærlingeordningen. Det er viktig for samfunnet Norge at arbeidsmarkedet består av et mangfold av yrker. Ikke alle passer i akademika!

UCO og Acusto

Skanska Norge bruker ofte utleieselskapet UCO og innredningsselskapet Acusto som underleverandører. Dette er Skanskas egne datterselskaper. Hvordan drives og opptrer disse selskapene i Norge?

– Medarbeiderne i disse selskapene består i stor grad av nordmenn. UCO og Acusto er frittstående selskaper som operer på linje med alle andre aktører. Vi forholder oss altså til dem på samme måte som vi behandler Skanska Tsjekkia.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.