GLASS OG FASADEFORENINGENS VEDTEKTER

Vedtekter for Glass og Fasadeforeningen (GF). Vedtatt på generalforsamlingen i GF 17. mars 2017.
Revidert mars 2021.

§ 1 Formål

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

GF er en selvstendig arbeidsgiverforening som ivaretar og fremmer medlemsbedrifters interesser innenfor arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold

GF arbeider etter gjeldende lover og regler, strenge etiske retningslinjer, for like konkurransevilkår og for at medlemsbedriftene oppnår arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som styrker deres konkurransekraft og lønnsomhet.

GF fremmer kunnskap, kompetanse, kvalitet, seriøsitet og ansvar på vegne av fellesskapet og enkeltmedlemmet gjennom utstrakt markedskommunikasjon.

GF er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og krav til teknisk nivå på produkter og tjenester.

GF tilrettelegger kurs- og utdanningsvirksomhet som sikrer et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i medlemsbedriftene og inspirerer til rekruttering og oppslutning om fagutdanningen innen Glassfaget.

§ 2 Selvstendighet og samarbeid

GF er en selvstendig, frittstående interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. GF kan søke samarbeid med andre bransje- og interesseorganisasjoner der den finner det formålstjenlig.

§ 3 Overholdelse av konkurranseloven

GF skal arbeide mot ulovlig konkurransesamarbeid og forholde seg strengt til konkurranseloven.

§ 4 Organer

GFs organer er generalforsamlingen, styret og tariffrådet.

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er GFs høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av juni måned.

Innkalling skjer skriftlig med senest 6 ukers varsel. Oversikt over saker som skal behandles, årsberetning og regnskap samt andre sakspapirer skal være utsendt senest 1 uke før møtet.

Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
b) Valg av møtedirigent og referent
c) Valg av 2 personer til å godkjenne protokollen.
d) Navneopprop, godkjenning av fullmakt og stemmerett
e) Styreleders oppsummering
f) Årsberetning
g) Regnskap
h) Handlingsplan og budsjett
i) Innkomne forslag til vedtektsendringer
j) Innkomne saker som er ført opp på dagsorden
k) Valg etter innstilling fra valgkomite
Styreleder for 2 år (Oddetallsår)
Nestleder for 2 år (Partallsår)
Styremedlemmer for 2 år (4 og 3 annethvert år)
l) Valg av revisor.
m) Valg av valgkomité med 1 leder, 1 nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem etter forslag fra styret.
Leder velges for 2 år (Oddetallsår)
Nestleder velges 2 år (Partallsår)
n) Saker til orientering
o) Tid og sted for neste generalforsamling
p) Eventuelt. Det kan ikke fattes bindende vedtak under dette punkt.

Saker eller forslag som medlemmer ønsker opptatt på generalforsamlingen må være styret i hende skriftlig senest innen 3 uker forut for generalforsamlingen.

Alle beslutninger, med unntak av vedtektsendringer og forslag om oppløsning, treffes ved simpelt flertall blant de stemmeberettigede medlemmer.

Stemmerett har alle Hovedmedlemmer som har betalt skyldig årsavgift og har vært medlem i minst 2 måneder.
Hvert Hovedmedlem har 1 stemme. Stemmeberettigede som ikke er representert kan stemme ved fullmektig som selv har stemmerett.

Valg av styreleder og nestleder skal foregå særskilt og ved skriftlig avstemning hvis generalforsamlingen krever det. Øvrige personvalg skal også foregå skriftlig dersom generalforsamlingen krever det.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer med 1 måneds varsel. Med innkallingen skal det følge en redegjørelse for grunnen til at møtet forlanges avholdt, videre hvilke saker som skal behandles og sakspapirer til disse. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6 Styret

Styret i GF ansetter direktør og har det overordnede ansvaret for:

  • organisering av og fastsetting av retningslinjer for virksomheten
  • fastsetting av aktivitetsnivå, handlingsplan og budsjetter
  • å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Med unntak av de saker som er nevnt i § 7 og som forvaltes av tariffrådet, er styret GFs høyeste organ når generalforsamlingen ikke er samlet.

Styret består av styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Styremedlemmer kan velges utenfor medlemsmasse/bransje. Eksterne styremedlemmer kan honoreres. Lederen av tariffrådet eller den rådet peker ut, har møte- og talerett i styret.

Styret sammenkalles når styrelederen eller minst 3 av de øvrige i styret forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 fra styret er til stede. Styreleder eller nestleder må være blant disse.

Ved varig forfall fra styrelederen rykker nestlederen opp og styret velger ny nestleder blant styremedlemmene. Slikt valg skjer også hvis nestlederen har varig forfall.

Møtene ledes av styrelederen eller ved forfall av nestlederen. Vedtakene treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styrelederen og ett styremedlem tegner forbundet. Prokura skal meddeles av styret.

§ 7 Tariffråd og tariffsamarbeid

7.1 Tariffråd

Tariffrådet har avgjørende myndighet i forhandlings- og tariffspørsmål og i andre saker som etter lover, bestemmelser og sedvane er tillagt partene i arbeidslivet.

Tariffrådet oppnevnes av styret som sørger for kontinuitet og bredde. Rådet består av 5 medlemmer representative for bransjens fagområder.

GFs styreleder eller den styret utpeker har møte og talerett i tariffrådet.

Tariffrådet velger selv sin leder for funksjonsperioden. Lederen er møteleder og rådets forhandlingsleder. Det tariffrådet som har påbegynt forhandlingene i et tariffoppgjør, avslutter dette før nyvalgt tariffråd trer i funksjon.

Det innkalles til møter i tariffrådet etter behov eller når lederen eller minst 3 av de øvrige rådsmedlemmene krever det. Tariffrådet er beslutningsdyktig når det er fulltallig.

Tariffrådets medlemmer har ikke innsynsrett i en bedrifts interne forhold i forbindelse med saksbehandling.

Tariffrådet bestemmer selv om det vil godta eller forkaste et forhandlingsresultat eller om det skal avgjøres ved uravstemning blant medlemmene.
Ved avstemninger om tarifforhold har bare medlemsbedrifter som praktiserer det forpliktende tariffsamarbeid, stemmerett. Ved tvil avgjøres dette av styret før generalforsamlingen. En medlemsbedrift har 1 stemme for hver påbegynt 25 ansatte. Ingen bedrift har imidlertid mer enn 5 stemmer.

Tariffrådet kan ikke fatte vedtak som medfører økonomiske forpliktelser for GF som organisasjon.

7.2 Tariffsamarbeid

Vedtak om tarifforhold er bare bindende for de bedrifter som har tiltrådt de til enhver tid gjeldende overenskomstene.

De bedrifter som ikke ønsker å delta i det forpliktende tariffsamarbeid, kan ikke gjøres solidarisk ansvarlig for eventuelle kostnader oppstått i forbindelse med streik og/eller lockout. Disse bedrifter kan heller ikke pålegges å delta i oppbyggingen av eventuelle kampfond. På den annen side vil disse bedrifter ikke ha krav på service i arbeidsrettslige spørsmål og assistanse ved lokale forhandlinger og arbeidskonflikter.

Ingen tariffbundet medlemsbedrift kan tre ut av GF før den har vært medlem i 2 år. Hvis utmeldelse fra en tariffbundet medlemsbedrift ikke er mottatt før den dag den gjeldende overenskomst utløper, kan bedriften først tre ut av GF når den nye overenskomsten er utløpt. Styret kan nekte en tariffbundet medlemsbedrift å tre ut under en arbeidskonflikt. Hvis en tariffbundet medlemsbedrift melder seg ut av GF og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan styret bestemme at bedriften skal tre ut av GF allerede ved tariffavtalens utløpstid.

§ 8 Administrasjon

Administrasjonen er underlagt direktør. Direktør rapporterer til styret. Videre skal direktør være saksforbereder for styret, og tariffrådet, delta på møtene og være ansvarlig for oppfølging av vedtak.

Direktør er ansvarlig for tilsetting av personale, samt fastsetting av stillingsinstrukser.

§ 9 Valgkomite

Valgkomiteen består av 1 leder, 1 nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem, valgt på generalforsamlingen etter forslag fra styret.

I sine innstillinger overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen tilstrebe at tillitsvalgte har kvalifikasjoner som dekker bransjens situasjonsbetingede behov, samtidig som det tas hensyn til at bransjens fag- og virkeområder blir representert.

Valgkomiteen skal ta hensyn til målet om kjønnsnøytralitet.

Valgkomiteens forslag sendes administrasjonen 2 måneder før generalforsamlingen og inngår i innkallingen.

Alle medlemmer av valgkomiteen skal høres. Alle forslag skal loggføres før en samlet komite legger fram sin innstilling til generalforsamlingen.

§10 GF Media og kommunikasjon

Formål

GF fremmer kunnskap, kompetanse, kvalitet, seriøsitet og ansvar på vegne av fellesskapet og enkeltmedlemmet gjennom utstrakt markedskommunikasjon.

GFs kommunikasjonskanaler skal inspirere til bruk av medlemmenes produkter og tjenester, jfr. § 1.

Ansvarlig utgiver

Glass og Fasadeforeningen, ved direktør, er ansvarlig utgiver.

Utgiver har ansvaret for å:

  • definere formålet med utgivelsene
  • vedta økonomiske rammer
  • ansette og eventuelt avsette redaktør
  • avgjøre selskaps-/organisasjonsform for utgivelsene

Redaktør

Redaktørens ansvar:

  • Fylle de valgte kommunikasjonskanalene med innhold, og stå ansvarlig for all innholdsproduksjon
  • lede arbeidet i redaksjonene og med frilansere
  • forholde seg til utgivers definerte formål med publikasjonen, og omsette ambisjoner i praksis

§ 11 Komiteer og utvalg

Styret kan nedsette komiteer og utvalg for å behandle spesielle saker og prosjekter. Disse komiteer rapporterer direkte til styret og oppløses når oppdraget er fullført.

§ 12 Medlem. Opptak, utmelding og eksklusjon

Opptak som hovedmedlem

Som Hovedmedlem opptas bedrifter med virksomhet som definert i § 1

Opptak som assosiert medlem

Som Assosiert medlem opptas selskaper, organisasjoner og institusjoner som har interesse av eller driver virksomhet beslektet med foreningens fag- og arbeidsområder som definert i § 1

Kun hovedmedlemmer har stemmerett. Alle medlemmer har adgang til foreningens tjenester og medlemsfordelsprogram, men på differensiert grunnlag.

Søknad om opptagelse som medlem sendes skriftlig, vurderes og besluttes av administrasjonen. Dersom det er tvil om medlemskapet forelegges saken for styret.

Blir en søknad avslått, kan avslaget bringes inn for generalforsamlingen til endelig avgjørelse. Administrasjonen skal, på vegne av styret, meddele søkerbedriften at den har ankerett.

Ved konkurs og oppstart med nytt selskap innenfor samme virksomhetsområde, vurderes søknad om medlemskap på grunnlag av det forutgående for konkursen.

Utmelding

Ved utmelding forplikter medlemmet seg til videre årsavgift i 12 måneder med virkning fra 1. i måneden etter utmeldingen. Utmeldingen gjelder med virkning fra dato den blir sendt fra medlemmet.

Eksklusjon

Styret har anledning til å ekskludere et medlem som ikke vil rette seg etter lovlig fattede vedtak, opptrer illojalt eller på annen måte motarbeider organisasjonens interesser. Avgjørelsen kan ankes for generalforsamlingen. For at eksklusjonen skal kunne opprettholdes, kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for kvalitetssikring, sertifisering eller kontrollordninger som generalforsamlingen vedtar.

§ 13 Årsavgift

Til dekning av foreningens drift forplikter medlemmene å betale en årlig kontingent til Glass og Fasadeforeningen og en serviceavgift til GF Norge AS. Begge fastsettes av styret og utgjør til sammen årsavgift.

Informasjon om årsavgift skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmene.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Forslag fra medlemmene om endringer av vedtektene må være innkommet til styret innen 2 måneder forut for generalforsamlingen. Styret har frist til å foreslå vedtektsendringer til utsendelse av saksdokumentene. Forslag til vedtektsendringer skal gjøres kjent for medlemmene gjennom utsendelse av saksdokumenter til generalforsamlingen.

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av GF kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle formål foreningen arbeider for å fremme, jfr. § 1.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.