Ekspertutvalg skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system med sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet.

– Ordningen med sentral godkjenning ble innført i 1997 og er senere endret en rekke ganger. Etter at lokal godkjenning opphørte 1.1.2016 er det stilt spørsmål om ordningen bidrar tilstrekkelig til å sikre god byggkvalitet. Vi er derfor positive til at ordningen nå skal vurderes sammen med andre virkemidler og støtter det brede mandatet utvalget har fått. Det er også positivt at utvalget skal ha en åpen arbeidsform og invitere næringen og kommunene til dialog.
– Vi ser frem til å bidra til ekspertutvalgets arbeid, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Mandatet
Ekspertutvalget skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet – dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som f.eks maling – bidrar til å oppfylle målsetningen om:
• forsvarlig byggkvalitet
• tydelig plassering av ansvar
• kvalifiserte og seriøse aktører
Ekspertutvalget skal vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres og eventuelt forbedres, eller om det kan finnes andre løsninger som er bedre egnet. Utvalget skal i tillegg vurdere bygningsmyndighetenes rolle o andre myndigheter, som f.eks. skattemyndighetene og Arbeidstilsynet, når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
I tilknytning til ekspertutvalget vil det bli etablert en referansegruppe bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen, slik at trepartssamarbeidet ivaretas på en god måte.
Utvalget ledes av professor Niels Henrik Von der Fehr, og skal levere sin innstilling i 2019.

Medlemmer i utvalget:
1. Niels Henrik von der Fehr (utvalgsleder), Hurdal. Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
2. Bjørne Grimsrud, Oslo. Direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen
3. Venke Moe, Kristiansand. Plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune
4. Håvard Grønstad, Oslo. Fagsjef i FG Skadeteknikk – Finans Norge Forsikringsdrift
5. Gro Skaar Knutsen, Tromsø. Administrerende direktør for PEAB Bjørn Bygg
6. Ingunn Gjermundnes, Bergen. Daglig leder i Teknisk Entreprenør Vest (TEVAS)
7. Herdis Helle, Osterøy. Advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.
8. Elisabeth Hofgaard Lycke, Oslo. Spesialrådgiver for kvalitet og HMS i Norconsult
9. Lars Erik Bartnes, Oslo. HMS-direktør i Veidekke.