Nils Landa er «vår mann» i Brüssel

Teknisk leder i Bolseth Glass, Nils Landa, har siden 1996 bidratt med sin kunnskap og erfaring i arbeidet med å utarbeide europeiske standarder. – Det er et mål å utarbeide felles europeiske standarder for bruk av glass. I dag finnes det dessverre ingen. Men nå er flere standarder på vei, blant annet for tradisjonell bruk av glass i vinduer og dører og glass brukt som konstruktivt element, sier Landa.

Nils Landa har fartstid i «Teknisk komite 129/Arbeidsgruppe 8 (CEN TC129/WG8)». Teknisk komite 129 har ansvar for standarder for glass i bygninger og arbeidsgruppen WG 8 har ansvar for mekanisk styrke av glass.

Erfaringene fra CEN TC129/WG8 førte i 2006 Landa inn som komitémedlem for NS3510, oppnevnt av Standard Norge.

Nils Landa presenterte nyhetene i NS3510, «Sikkerhetsruter i byggverk  – Krav til klasser i ulike bruksområder» på Fagdagen 2015 i Sandvika.  Der tillegg B inneholder beregningsgrunnlag for dimensjonering av glassruter. NS 3510 er basert på foreløpig europeisk standard for dimensjonering av glassruter og kan benyttes som frittstående standard for dimensjonering av enkeltglass.

Flere nye standarder på vei

Arbeidet med ny europeisk standard prEN16612 for dimensjonering av glass brukt som utfyllingselement i vinduer, fasade, dører og lignende er i ferd med å avsluttes og kommer ut på høring i 2017.

Teknisk komité 250 i CEN har nylig startet opp arbeidet med en ny standard for glass brukt som konstruktivt element. Eksempelvis i trapper, bjelker, søyler og glassfinner. Erfaringsmessig tar det lang tid med formelle avklaringer, høringer og avstemninger før en europeisk standard kan fullføres, og det er uklart når man kan forvente seg utgivelse av disse nye standardene, sier Nils Landa.

Alltid glass

– Du har vært glassmann helt siden studietiden på tidlig 80-tallet. Du har hatt mange spennende arbeidsgivere og –oppgaver. Du er med på internasjonale arenaer. Hva er drivkraften?

– Jeg har alltid hatt stor interesse for glass. I starten først og fremst for de positive egenskapene til glass rundt solenergi, dagslys og trivsel i glassgårder og vinterhager. Senere jobbet jeg i et veldig godt faglig miljø i Multiconsult fram til 1995. Der fikk jeg være med på store glassprosjekter som Oslo Plaza Hotel og OL utbyggingen på Lillehammer. I dette arbeidet kom det tydelig fram at vi manglet gode regler for dimensjonering av glass i Norge. Fra høsten 1995 begynte jeg i Bolseth Glass, og som ansatt i en entreprenørbedrift så jeg enda klarerere behovet for omforente regler for dimensjonering av glass for å sikre like konkurransevilkår og seriøsitet i bransjen. I denne tiden engasjerte jeg meg en del for å finne ut av dette med dimensjonering av glass, og i 1996 ble jeg forespurt av Standard Norge om å delta i europeisk standardiseringsarbeid, sier Landa.

– Det må være veldig inspirerende og svært lærerikt å jobbe internasjonalt sammen med kolleger som har så gode kunnskaper, følelser og entusiasme for glass som bygningsmateriale?

– Jeg tror at glassbransjen er unik i denne sammenheng. De første årene, da jeg var forholdsvis ung og nok ikke helt på høyden faglig, var det overraskende harde faglige diskusjoner i arbeidsgruppen. Man var i startfasen av arbeidet og flere av de erfarne ekspertene var nok vant til å være ledende og respektert i sine hjemland for sin kunnskap om glass. Da var det ikke alltid like enkelt å møte sine likemenn fra andre nasjoner. Men etterhvert som årene har gått, har det blitt et veldig godt samarbeidsklima. Arbeidsgruppen har, slik jeg ser det, fått fram helt nye kunnskaper om mekaniske egenskaper til glass og videreført dette i et svært godt forslag til standard for dimensjonering av glass, sier Nils Landa.

Fakta 

CEN, Den europeiske komiteen for standardisering

Europeiske standarder utarbeides av CEN hvor Norge ved Standard Norge er medlem.

  • CEN er inndelt i tekniske komiteer (TC) som igjen er organisert i arbeidsgrupper (WG)
  • Forslag til en standard utarbeides i en arbeidsgruppe bestående av eksperter som oppnevnes av de nasjonale standardiseringsorganisasjoner, men som taler på egne vegne utfra sin kompetanse og erfaring.
  • Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før forslaget sendes til den tekniske komiteen for kontroll.
  • Forslag til standarder sendes på høring, og kommentarer blir vurdert og innarbeidet av arbeidsgruppen før det endelige forslaget sendes til alle medlemslandene for avstemming og godkjenning.
  • For at forslaget skal bli godkjent, må det være simpelt flertall blant avgitte stemmer og minst 71 % vektstemmer for forslaget. Vektede stemmer knytter seg til folketallet i medlemslandet.
  • Standard Norge har plikt til å fastsette den europeiske standarden som Norsk Standard innen seks måneder, og eventuelle motstridende norske standarder skal samtidig trekkes tilbake.
  • Noen standarder gir adgang for å fastsette nasjonale bestemmelser i enkelte av standardens punkter.

 

Bildet viser de medlemmer av CEN TC129/WG8 som var tilstede på møtet i Brussel den 11. oktober 2016.

Første rad: Nils Landa, Bolseth Glass, Norge – Reinout Speelman, Meyvaert Glass Engineering, Belgia – Anne Minne, Saint-Gobain Glass, Belgia – Eric Dupont, Belgian Building Research Institute, Belgia – Annie Criaud, AGC, Frankrike – Arturo Benini, Assovetro, Italia

Andre rad: Romain Decourcelle, Saint-Gobain Glass, Frankrike – Michel Dubru, AGC, Belgia – Geralt Siebert, Universität der Bundeswehr München, Tyskland – J. Brian Waldron, Waldron Consultants, Storbritannia – Pia Rostgaard, Velux, Danmark – Tim Morgan, Crossley Consult, Storbritannia – Björn Sandén, Kuraray, Tyskland

Flere medlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt inkl. gruppeleder John Colvin fra Storbritannia