STANDARDER

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Standardisering handler om prosessen fra et behov eller en idé oppstår og fram til en standard er ferdig.

Her finner du en oversikt over standarder og byggdetaljblader med relevans for GFs fagområder:

NS 3031 Varmeisolering. Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming og ventilasjon

NS 3031 Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming og ventilasjon

NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data.

NS 3145 Bestemmelse av dørers motstand mot tunge støt

NS 3146 Bestemmelse av dørblads motstandsevne mot harde støt

NS 3156 Dører og vinduer. Bestemmelse av innbruddssikkerhet for karm-innfesting

NS 3157 Krav til innbruddssikkerhet for dørkarmens innfesting

NS 3158 Bestemmelse av innbruddssikkerhet

NS 3159 Dører. Krav til innbruddssikkerhet.

NS 3170 Dører – Innbruddssikkerhet. Klassifisering, krav og prøving

NS 3200 Vindusruter. Bestemmelse av lystekniske og strålingsfysikalske egenskaper.

NS 3202 Vindusruter. Metode for kontroll av format.

NS 3206 Bestemmelse av vinduers lufttetthet

NS 3207 Forseglede ruter. Prøvingsmetoder. Bestemmelse av renhet

NS 3209 Forseglede ruter. Prøvingsmetoder. Bestemmelse av lufttetthet

NS 3211 Forseglede ruter, Egenskaper. Bestemmelse av aldringsmotstand

NS 3212 Forseglede ruter. Prøvingsmetoder. Bestemmelse av aldringsmotstand.

NS 3213 Prøving av motstand mot tunge støt

NS 3214 Prøving av motstand mot harde støt

NS 3215 Prøving av motstand mot skarpe støt

NS 3216 Prøving av motstand mot prosjektiler

NS 3217 Motstandsklasser

NS 3218 Forseglede ruter, Ruter med gassfylling eller belagt glass

NS 3219 Forseglede ruter. Tekniske kontrollregler for ruter etter NS 3218.

NS 3220 Vinduer. Prøvingsmetoder. Bestemmelse av stivhet mot vindlast

NS 3222 Forseglede ruter. Komponenter. Prøving av vedheft i forseglingen mellom glass og avstandsskinner

NS 3223 Forseglede ruter. Komponenter. Prøving av vedheft mellom forseglingsmasse og glass

NS 3224 Forseglede ruter. Komponenter. Prøving av vedheft mellom forseglingsmasse og avstandsskinner eller  hjørnestykker.

NS 3225 Forseglede ruter. Komponenter. Prøving av fuktadorpsjon i tørkemidler.

NS 3226 Forseglede ruter. Komponenter. Prøving av størrelse og styrke på tørkemiddelkorn.

NS 3227 Forseglede ruter, Komponenter, Egenskaper

NS 3227 Forseglede ruter. Komponenter. Egenskaper.

NS 3228 Forseglede ruter. Tekniske kontrollregler for ruter etter NS 3211.

NS 3232 Rekkverk og håndlister

NS 3240 Lydisolerende vinduer. Lydklasser

NS 3400 Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg

NS 3401

NS 3409 Alminnelige kontraktbestemmelser ved kjøp av byggevarer

NS 3419 Rigging og drift av byggeplass

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (Toleranser og avvik)

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Veiledning

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del R5: Vinduer, takvinduer, vindusdører og solavskjerming

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner. Del R6: Dører, porter foldevegger m.m.

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner, Del R7: Glassarbeider

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, Del S3: Fugtetting

NS 3420 Nytt

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, Del 0: Fellesbestemmelser

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, Del R: Monteringsferdige deler, dører og vinduer

NS 3430 Alminnelige kontraktbestemmelser om utførelse av bygg-og anleggsarbeider

NS 3433 Alminnelige kontraktbestemmelser for underentrepriser vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider

NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg

NS 3451 Bygningsdelstabell

NS 3463 Utsetting og oppmåling på byggeplass

NS 3479 Prosjektering av bygningskonstruksjoner. Dimensjonerende laster

NS 3479 Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster.

NS 3490 Prosjektering av konstuksjoner. Krav til pålitelighet.

NS 3491 Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster. Del 1: Egenlaster og nyttelaster (innebefattet rettelsesblad A1: 1999)

NS 3491 Prosjektering av konstruksjoner, Dimensjonerende laster, Del 3: Snølaster (innebefattet rettelsesblad AC: 2002)

NS 3491 Prosjektering av konstruksjoner, Dimensjonerende laster, Del 3: Vindlaster

NS 3491 Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster. Del 3: Snølaster

NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg. Krav til ulike klasser i ulike bruksområder.

NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus. Boligbygninger

NS 3904 Brannteknisk prøving av bygningskonstruksjoner

NS 3907 Brannteknisk prøving av dører, porter og luker

NS 3908 Brannteknisk prøving av glasspartier. Brannmotstand

NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater

NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper

NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (innbefattet rettelsesblad AC:2004)

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 11001 Universell utforming av byggverk. Del 1: Arbeids-og publikumsbygninger

NS 11001 Universell utforming av byggverk. Del 2: Boliger

NS-EN 356 Bygningsglass, Sikkerhetsruter, Prøving og klassifisering av motstand mot innbrudd og hærværk

NS-EN 357 Bygningsglass, Gjennomsiktige eller gjennomskinnelige glasskonstruksjoner, Klassifisering av brannmotstand

EN 357 Glass in building-Fire resistant glazed elements with transparent or translucent glass products-Classification of fire resistance

NS-EN 410 Bygningsglass. Bestemmelse av lys- og strålingsegenskaper

NS-EN 571 Bygningsglass, Basisprodukter av kalksodailikatglass, Del 1: Definisjoner og generelle fysiske og mekaniske egenskaper

NS-EN 571 Bygningsglass, Basisprodukter av kalksodailikatglass, Del 2: Floatglass

EN 572 Glass in building – Basic soda lime silicate glass products – Part 1: Definition and general physical and mechanical properties

EN 572 Glass in building – Basic soda lime silicate glass products – Part 7: Wired or unwired channel shaped glass

NS-EN 572 Bygningsglass. Basisprodukter av kalksodailikatglass. Del 2: floatglass

NS-EN 572 Bygningsglass. Basisprodukter av kalksodasilikatglass. Del 3: Speiltrådglass

NS-EN 572 Bygningsglass. Basisprodukter av kalksodasilikatglass. Del 4: Maskinglass

NS-EN 572 Bygningsglass. Basisprodukter ac kalksoasilikatglass. Del 5: Ornamentglass

NS-EN 572 Bygningsglass. Basisprodukter av kalksodailikatglass. Del 6: Trådglass

NS-EN 673 Bygningsglass, Bestemmelse av varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi), Beregningsområde

NS-EN 673 Endringsblad A1, Bygningsglass, Bestemmelse av varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi), Beregningsmetode

NS-EN 673 Endringsblad A2,  Bygningsglass, Bestemmelse av varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi), Beregningsmetode

NS-EN 673 Bygningsglass. Bestemmelse av varmegjennomlagtkoeffisient (U-verdi). Beregningsmetode

NS-EN 674 Bygningsglass. Bestemmelse av varmegjennomlagtkoeffisient (U-verdi). Metode med skjermet varmestrømmåler

NS-EN 675 Bygningsglass. Bestemmelse av varmegjennomgangkoeffisient (U-verdi). Metode med varmestrømmåler

NS-EN 1036 Bygningsglass, Speil av sølvbelagt floatglass til innendørs bruk

NS-EN 1036 Bygningsglass, Sikkerhetsruter, Prøving og klassifisering av motstand mot prosjektiler

NS-EN 1096 Bygningsglass, Belagt glass, Del 1: Definisjoner og klassifisering

NS-EN 1096 Bygningsglass. Belagt glass. Del 1: Definisjoner og klassifisering

NS-EN 1096 Bygningsglass, Belagt glass, Del 2: Krav og prøvingsmetoder for belegg i klasse A, B og S

NS-EN 1096 Bygningsglass, Belagt glass, Del 3: Krav og prøvingsmetoder for belegg klasse C og D

NS-EN 1279 Bygningsplass. Isolerruter. Del 5: Evaluering av samsvar

NS-EN 1522 Vinduer, dører og skodder og persienner, Motstand mor prosjektiler, Krav og klassifisering

NS-EN 1527 Bygningsbeslag, beslag for skyve- og foldedører, Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 1627 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder, Innbruddssikkerhet, Krav og klassifisering

NS-EN 1634 Prøving av brannmotstanden til dører, porter og luker. Del 1: Branndører, brannporter og brannluker

NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer. Varmemotstand og varmegjennomgangskoeffisient. Beregningsmetode. (ISO: 6946:1996)

NS-ISO 7730 Termisk miljø. Moderate omgivelser. Bestemmelse av PMv- og PPD-indeks og betingelser for termisk komfort

NS-ISo 8340 Byggetegninger. Installasjoner. Tegnesymboler for vann-, varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegg

NS-ISO 8402 Kvalitet. Terminologi

NS-EN 8406 Byggeplankett. Formular kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS-ISO 9000 Kvalitetsledelse og kvalitetssikringsstandarer. Retningslinjer for valg og bruk

NS-ISO 9001 Kvalitetssystemer. Kvalitetssikring ved utvikling/konstruksjon tilvirkning, installasjon og ettersyn

NS-ISO 9002 Kvalitetssystemer. Kvalitetssikring ved tilvirkning og installasjon

NS-ISO 9003 Kvalitetssystemer. Kvalitetssikring ved sluttkontroll og sluttprøving

NS-ISO 9004 Kvalitetsledelse og kvalitetssystemelementer. Retningslinjer

NS-EN ISO 10077 Termiske egenskaper til vinduer, dører og skodder, Beregning av varmegjennomgangskoeffisient, Del 1: Forenklet metode (ISO 10077-1:2000)

NS-EN 12150 Bygningsglass, Termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass, Del 1: Definisjon og beskrivelse

NS-EN 12152 Påhengsvegger, Luftstrøm, Funksjonskrav og klassifisering

NS-EN 12154 Påhengsvegger, Regntetthet, Funksjonskrav og klassifisering

NS-EN 12337 Bygningsglass. Kjemisk herdet kalksodasilikatglass. Del 1: Definisjon og beskrivelse

NS-EN 12337 Bygningsglass. Kjemisk herdet kalksodasilikatglass. Del 2: Evaluering av samsvar/produktstandard

NS-EN 12519 Vinduer og inngangsdører, Terminologi

NS-EN ISO 12543 Bygningsglass, Laminert glass og laminert sikkerhetsglass, Del 2: Laminert sikkerhetsglass (ISO 1254-2:1998)

NS-EN ISO 12543 Bygningsglass, Laminert glass og laminert sikkerhetsglass, Del 3: Laminert sikkerhetsglass (ISO 1254-3:1998)

NS-EN ISO 12543 Bygningsglass, Laminert glass og laminert sikkerhetsglass, Del 6: Utseende (ISO 12543-6:1998)

NS-EN 12600 Bygningsglass, Pendelprøving, Slagprøvingsmetode og klassifisering av plant glass

NS-EN 12898 Bygningsglass, Bestemmelse av emissivitet

NS-EN 13123 Vinduer, dører og skodder, Motstand mot eksplosjonstrykk, Krav og klassifisering, Del 1: Sjokkkrør

NS-EN 13123 Bygningsglass. Varmeprøvd termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass. Del 1: Definisjon og beskrivelse

NS-EN 13123 Bygningsglass. Varmeprøvd termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass. Del 2: Evaluering av samsvar/produktstandard

NS-EN 13123 Tilskueranlegg, Del 3: Rekkverk, gjerder og bølgebrytere, Krav

NS-EN 13541 Bygningsglass. Sikkerhetsruter. Prøving av motstand mot eksplosjontrykk

NS-EN 13830 Påhengsvegger, Produktmotstand

NS-EN 14321 Bygningsglass. Termisk herdet jordalkalisilikat-sikkerhetsklass. Del 1: Definisjon og beskrivelse.

NS-EN 14321 Bygningsglass. Termisk herdet jordalkalisilikat-sikkerhetsklass. Del 2: Evaluering av samsvar/produktstandard

Byggforsk Byggdetaljer

Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger skulle passe sammen. Eller hva hvis det hadde vært 100 måter å skru i en lyspære på?

Mange tror at standardisering er «noe offentlige greier». I Norge er standardisering en privat aktivitet. Det er derimot tett kontakt med det offentlige, ikke minst fordi det på mange områder er nær sammenheng mellom offentlig regelverk og standarder.

Hvilke standarder som skal utarbeides bestemmes av markedsaktørene. Det er også de som deltar i standardiseringsarbeidet og bestemmer innholdet i den enkelte standard.

GF er høringspart i arbeidet som hele tiden pågår med revisjon og aktualisering av standarder i henhold til den teknologiske utviklingen. I tillegg er GF pådriver for etablering av nye standarder der det er behov. NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk er et godt eksemplet på dette. Ytterligere informasjon om standardisering og bestilling av standardene finner du her:  www.standard.no