Lover

Lover blir vedtatt av Stortinget og har som regel gyldighet for hele landet. Lover kan endres. Her finner du til enhver tid ajourførte lovtekster relevante for glass og fasadebransjen.

Virkeområde
Lova gjeld avhending av fast eigedom når avhendinga skjer ved frivillig sal, byte eller gåve. Som fast eigedom vert rekna grunn og bygningar, og elles andre innretninger som er varig forbundne med grunnen. Lova gjeld og avhending av sameigepart i fast eigedom, av eigarseksjon (eigarleilegheit m. m.) og av tomtefesterett.
Her finner du lovteksten

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Avhendingslova.

Virkeområde
Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad

Her finner du lovteksten

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Bustadoppføringslova.

Virkeområde
Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.
Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Her finner du lovteksten

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Forbrukerkjøpsloven.

Virkeområde
Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.
(2) Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
(3) Også organisasjoner eller offentlig virksomhet som yter tjenester mot godtgjøring anses for å yte tjenester i næringsvirksomhet.
(4) Disse tjenester omfattes av loven:
(a) arbeid på ting, likevel ikke behandling av levende dyr.
(b) arbeid på fast eiendom, unntatt nyoppføring av bygning for boformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring.

Her finner du lovteksten

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Håndverkstjenesteloven.

Virkeområde
Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.
Loven gjelder også bytte av ting så langt den passer

Her finner du lovteksten

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Kjøpsloven.

Virkeområde
Loven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet.

Her finner du lovteksten

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Produktansvarsloven.

Virkeområde

Loven gjelder fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid i annens tjeneste i Norge.

Her finner du lovteksten

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Arbeidsmiljøloven.

Virkeområde
Reglene om behandling av byggesaker skal sikre en forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider. Loven stiller enkelte materielle krav til byggverk og gir hjemmel til Byggteknisk forskrift som inneholder ytterligere krav.

Her finner du lovteksten

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger om Plan- og bygningsloven.