Forskrifter

Forskrifter gir utfyllende regler og detaljerte bestemmelser til lover. Her finner du forskrifter som er relevante for glass og fasadebransjen.

Forskriften inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk.

Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

I arbeidet med å sikre økonomiske, sikre og varige leveranser av produkter og tjenester, legge til rette for like konkurransevilkår og komme arbeidslivskriminalitet til livs er Glass og Fasadeforeningen i kontinuerlig dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd om DOK.

FG Skadeteknikk

FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG Skadeteknikk er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

GF Veileder:

Her finner du siste utgave av Retningslinjer for montering av trygghetsruter

Bedrifter med rett til å merke FG-godkjente trygghetsruter

Regler fra FG Skadeteknikk:

FG-121:6: Virksomhetsregister (forteller hvilken type virksomhet som skal i hvilken B-klasse)

FG-112:7: Innbruddssikring for næringslivet (B-kravene)

FG-111:4: Håndbok i innbruddssikring

FG-320:2: Bygningskonstruksjoner – Vurdering og anbefalinger (pdf)

FG-300:2: Trygghetsruter – informasjon og krav (pdf)

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd om FG.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Hvem HMS-forskriften gjelder for

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.
Du kan gå ut fra at den gjelder for din bedrift, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen tilbys du råd og veiledning for å imøtekomme myndighetenes krav til systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift.

Her kan du lese mer om myndighetens krav til HMS

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd om HMS.

Byggesaksforskriften (SAK10)

Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt.

Veiledning om byggesak

Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.
Informasjon utgitt av Direktoratet for byggkvalitet kan fritt brukes og gjengis. Det er altså tillatt å laste ned veiledningen og mangfoldiggjøre den. Ved nedlasting vil veiledningen også være tilgjengelig når man er uten bredbåndforbindelse, men uten fleksibilitet og à jourhold som ligger i nettløsningen.
Hele veiledningen kan lastes ned i pdf-versjon her

I arbeidet med å sikre økonomiske, sikre og varige leveranser av produkter og tjenester, legge til rette for like konkurransevilkår og komme arbeidslivskriminalitet til livs er Glass og Fasadeforeningen i kontinuerlig dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd om SAK10

Den som kun skal utføre bestemte typer arbeid på kjøretøy kan søke om særlig arbeidstillatelse gitt av Statens vegvesen.

Tildeling av særlig arbeidstillatelse
Særlig arbeidstillatelse tildeles etter r forskrift 28. oktober 2020 om kjøretøyverksteder (verkstedforskriften) § 4. Arbeidstillatelsen gis til virksomheten (knyttet opp mot nødvendig kompetanse til bestemte personer), og for det stedet hvor det foregår godkjenningspliktig arbeid på kjøretøy.

Her finner du søknadsskjema for særlig arbeidstillatelse (pdf)

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd om Særlig arbeidstillatelse.

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Norsk Standard og SINTEF Byggforsks anvisninger er gode verktøy for å lage byggverk. Derfor lenker vi til dem under de enkelte paragrafer, til tross for at dette ikke er gratis hjelpemidler. Adgang til dem krever avtale med prisfastsetting som faller utenfor vårt virkeområde, på samme måte som annet verktøy for prosjektering og bygging.

I veiledningen er det mange lenker til temaveiledninger som er forankret i tidligere regler. Hjemlene og regelhenvisningene i disse er naturligvis utdatert. Det teknisk faglige innholdet er imidlertid godt egnet også for forståelse av dagens regler, så langt det passer.

Informasjon utgitt av Direktoratet for byggkvalitet kan fritt brukes og gjengis. Det er altså tillatt å laste ned veiledningen og mangfoldiggjøre den. Ved nedlasting vil veiledningen også være tilgjengelig når man er uten bredbåndforbindelse, men uten fleksibilitet og à jourhold som ligger i nettløsningen.

I arbeidet med å sikre økonomiske, sikre og varige leveranser av produkter og tjenester, legge til rette for like konkurransevilkår og komme arbeidslivskriminalitet til livs er Glass og Fasadeforeningen i kontinuerlig dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Her finner du Byggteknisk forskrift

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd.

Avfallsforskriften

Den 30. april 2002 signerte Rutereturs styre en bransjeavtale med Miljøverndepartementet. I denne avtalen forplikter bransjen seg til å etablere og drive en returordning for PCB-holdige isolerglassruter.

Dette er med på generelt å imøtekomme kravene i avfallsforskriftens §11:
Bestemmelsene i dette kapitlet har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.
.. og §14 spesielt hvor det stilles krav om håndtering av PCB holdig avfall
Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å legge til rette for at alle kasserte PCB-holdige isolerglassruter blir samlet inn og behandlet forsvarlig, jf. kapittel 11 om farlig avfall.

Her finner du hele avfallsforskriften

Ruteretur

Ruteretur AS driver returordningen for PCB-holdige isolerglassruter.
Rutereturs formål er å utvikle, drive, styre, overvåke og organisere kostnadseffektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme returordninger som sikrer innsamling av PCB-holdige isolerglassruter på en forsvarlig måte, etter kapittel 14 i forskrift om farlig avfall.

Ruteretur AS ble stiftet den 3. juni 2002 og eies av:

• Glass og Fasadeforeningen
• Norges Bygg- og Eiendomsforening
• Norske Trevarer
• Norsk Eiendom
• Hovedorganisasjonen Virke

Her finner du nyttige opplysninger om Ruteretur AS og returodningen

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen skal du foretrekkes som tilbyder og leverandør.

Kontakt oss her ved behov for ytterligere opplysninger og råd om Avfallsforskriften og om Ruteretur.