Glassfagarbeidere blir allsidige fagarbeidere

Yrkestittel for håndverkere med fagbrev i vår bransje er glassfagarbeider. Faget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innen håndverk og industri, som tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder og rammeforretninger, produksjonsbedrifter med isolerglass og sikkerhetsglass, produksjons- og montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier, og bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler.

Lærlinger i Glassfaget

«GF Lærlingskole» er lokalisert på GF Arena .

Glass og Fasadeforeningen har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning.

«GF Lærlingskole» har et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene.

Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder.

Bokens kapitler og eksamensforberedende studier fordeles på til sammen seks samlinger à 4 dager, hvor av tre gjennomføres før sommerferien og tre etter.

Skoletiden i de ukene man samles er mandag til torsdag 08.00 – 15.30 som utgangspunkt, med tilpasninger på start- og avslutningstidspunkt.

Mer om GF Lærlingskole i glassfaget finner du her.

Mer om lærlingeordningen finner du nedover på denne siden.

Hvorfor bli en lærebedrift?

Det er mange fordeler med å være lærebedrift. Blant annet fordi lærlingen kan:

  • Bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov.
  • Ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader.
  • Bidra til å styrke bedriftens omdømme.
  • Bidra til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne.

Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven er ditt ansvar som lærebedrift over. Ønsker bedriften å ansette kandidaten så har man selvsagt en gylden mulighet. Bedriften er imidlertid ikke forpliktet til å tilby jobb etter at læreperioden er avsluttet. Det er viktig å huske at bedriften har hatt et viktig ansvar for kandidatens opplæring gjennom læretiden og bidratt til at kandidaten har fått dokumentasjon for sine kunnskaper. Nå står kandidaten fritt til å søke seg jobb hvor som helst.

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

Hvem godkjenner en lærebedrift?

Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift). Godkjenningen forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

  • at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.
  • at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

Dersom du ønsker å bli en godkjent lærebedrift kan du enten ta kontakt med det opplæringskontoret du tilhører eller ønsker å tilhøre, eller du kan sende en søknad direkte til din fylkeskommune.

Det gis tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater etter faste satser. Er bedriften medlem av et opplæringskontor/ring, er det vanlig at opplæringskontoret/ringen forvalter hele eller deler av tilskuddet.

Les mer om størrelsen på tilskuddene på www.udir.no.

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et selskap eller en forening registrert i Brønnøysund og eid av ulike virksomheter, som oftest innenfor en og samme bransje. Opplæringskontor kan også være tverrfaglig og eies da av virksomheter innenfor ulike bransjer.

En opplæringsring er som oftest en sammenslutning av ulike virksomheter innenfor samme bransje som ikke er registrert som et eget selskap eller forening, men som har til dels samme formål med sin drift som et opplæringskontor. Største forskjellen er at virksomhetene i en opplæringsring er selvstendig godkjente lærebedrifter.

Felles for begge er at deres viktigste jobb er å skaffe nok læreplasser for elever som vil ut i lære, og nok lærlinger til sine medlemsbedrifter. I tillegg skal begge veilede lærebedrift og lærling frem til lærlingen har bestått fag- eller svenneprøve.

Medlemsbedriftene skal oppleve merverdi som følge av opplæringskontoret/ringens arbeid med å koordinere og effektivisere opplæringen.

De forskjellige opplæringskontor finner du på din fylkeskommunens nettside.

Hvordan finne lærlinger?

Bedriften kan ta imot elever i faget «Prosjekt til fordypning». Da får eleven bruke tid i bedriften for å finne ut om faget passer, og bedriften kan bli kjent med en potensiell lærling.

Ta kontakt med nærmeste videregående skole som har det programområdet dere vil rekruttere lærlinger fra.

Mange medlemsbedrifter og opplæringskontoret oppsøker elevene i videregående skole for å informere om bransje og sikre rekruttering. Man kan annonsere etter lærling, eller man kan vente på oversikten over søkere som kommer fra fylkeskommunene i midten av mars hvert år. Da har elvene på videregående skole søkt læreplass 1. mars, og godkjente lærebedrifter som har sagt de skal ta inn lærling, får tilsendt karakterutskrift for søkere i faget/fagene bedriften er godkjent i.

Ønsker dere lærling i bedriften?

Har dere ikke læringer i glassfaget, men ønsker å bidra til å styrke den faglige utviklingen i bransjen og samtidig posisjonere bedriften?

Husk nå at både offentlige og private byggherrer stiller krav om at entreprenører og underentreprenører må være godkjente lærebedrifter og samtidig ha lærling under opplæring.

Bruk skjema eller ta kontakt med din lokale videregående skole, Opplæringskontoret for håndverksfag i Vestfold eller Glass og Fasadeforeningen for å undersøke om det finnes aktuelle kandidater i ditt område, eller for å bli godkjent som lærebedrift.

Opplæringskontoret for håndverksfag i Vestfold

Kontaktperson: Hilde Claussen – hilde@okh-vestfold.no tlf.: 900 95 035

Glass og Fasadeforeningen

Kontaktperson: Per Henning Graff – graff@gffn.no tlf.: 915 64 455