Glass og Fasadeforeningens (GF)

retningslinjer for etisk handel

GFs retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. GFs medlemmer anerkjenner og stiller seg bak disse retningslinjene.

Retningslinjer

1. Tvangsarbeid/slavearbeid

(ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger

(ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid

(FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;

ii) minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres

3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO- konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder

4. Diskriminering

(ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

5. Brutal behandling

5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet

(ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn

(ILO konvensjon nr. 131)

7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

8. Arbeidstid

(ILO konvensjon nr. 1 og 14)

8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser

9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

10. Marginaliserte befolkningsgrupper

10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

11. Miljø

11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

12. Korrupsjon

12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Glass and Façade Association of Norway (GFAN).

Code of Conduct

GF’s Code of Conduct is based on internationally recognized UN and ILO conventions and sets minimum and not maximum standards. The legislation at the place of production must be respected. Where national laws and regulations cover the same theme as these guidelines, the highest standard should apply. GF’s members recognize and support these guidelines.

Guidelines

1. Forced labor / slavery

(ILO Convention Nos. 29 and 105)

1.1. There shall be no form of forced labor, slavery or involuntary work.
1.2. Workers shall not be required to deliver deposit or identity papers to the employer and shall be free to terminate the employment with reasonable notice.

2. Professional organization and collective bargaining

(ILO Convention Nos. 87, 98, 135 and 154)

2.1. Workers must, without exception, have the right to join or establish trade unions at their own request, and to negotiate collectively. The employer must not interfere with, prevent or counter trade union or collective bargaining.
2.2. Trade union representatives should not be discriminated against or prevented from carrying out their trade union work.
2.3. If the right to free organization and / or collective bargaining is limited by law, the employer must facilitate and not prevent alternative mechanisms for free and independent organization and negotiation.

3. Child labor

(UN Convention on the Rights of the Child, ILO Convention Nos. 138, 182 and 79, ILO Recommendation No. 146)

3.1. Minimum age for workers should not be less than 15 years and in line with
i) national minimum age for employment, or;

ii) minimum age for compulsory schooling, with the highest age applicable. If local minimum age is set to 14 years in accordance with the exception in ILO Convention 138, this can be accepted
3.2. Recruitment of child laborers in conflict with the above minimum age shall not take place.
3.3. Children under the age of 18 should not perform work that is detrimental to their health, safety or morals, including night work.
3.4. Action plans shall be established for the early phasing out of child labor that is in violation of ILO conventions 138 and 182. The action plans shall be documented and communicated to relevant staff and other stakeholders. Support schemes should be facilitated where children are given the opportunity to education until the child is no longer in school age.

4. Discrimination

(ILO Convention Nos. 100 and 111 and the UN Women’s Discrimination Convention)

4.1. There shall be no discrimination in respect of employment, remuneration, training, promotion, termination or retirement based on ethnicity, caste, religion, age, disability, gender, civil status, sexual orientation, union work or political affiliation.
4.2. Protection must be established against sexually intrusive, threatening, abusive or exploitative behavior and against discrimination or dismissal on an unacceptable basis, eg marriage, pregnancy, parental status or the status of the HIV infection.

5. Brutal treatment

5.1. Physical abuse or punishment, or threat of physical abuse is prohibited. The same applies to sexual or other abuse and other forms of humiliation.

6. Health, environment and safety

(ILO Convention No. 155 and Recommendation No. 164)

6.1. Efforts shall be made to secure workers a safe and healthy working environment. Hazardous chemicals and other substances must be handled properly. Necessary measures must be taken to prevent and minimize accidents and health injuries as a result of, or related to, workplace conditions.
6.2. Workers must have regular and documented health and safety training. Health and safety training will be repeated for newly recruited and relocated workers.
6.3. Workers must have access to clean sanitary facilities and clean drinking water. If applicable, the employer must also provide access to facilities for safe storage of food.
6.4. If the employer offers accommodation, this must be clean, safe, sufficiently ventilated and with access to clean sanitary facilities and clean drinking water.

7. Salary

(ILO Convention No. 131)

7.1. Salaries of workers for a normal work week must at least be in line with national minimum wage regulations or industry standard, the highest applies. Salaries should always be sufficient to cover basic needs, including some savings.
7.2. Wage conditions and payment of wages shall be agreed in writing before the work commences. The agreement must be understandable to the worker.
7.3. Deductions in salary as a disciplinary reaction are not allowed.

8. Working hours

(ILO Convention Nos. 1 and 14)

8.1. Working hours must be in accordance with national laws or industry standards, and not exceed working hours in accordance with current international conventions. Normal working hours per week should usually not exceed 48 hours.
8.2. Workers must have at least one day off per 7 days.
8.3. Overtime should be limited and voluntary. The recommended maximum overtime is 12 hours per week, ie total working hours of 60 hours per week. Exceptions to this can be accepted if it is regulated by a collective agreement or national law.
8.4. Workers must always have overtime supplements during working hours over normal working hours (see section 8.1 above), minimum in accordance with applicable laws.

9. Regular employment

9.1. Obligations towards workers, in line with international conventions, national laws and regulations on regular employment, should not be circumvented through the use of short-term commitments (such as the use of contract workers, casual workers and day workers), subcontractors or other work relationships.
9.2. All workers are entitled to a contract of employment in a language they understand.
9.3. Apprenticeship programs must be clearly defined in terms of duration and content.

10. Marginalized population groups

10.1. The production and use of natural resources should not contribute to the destruction of resource and income bases for marginalized, for example by seizing large land areas, irresponsible use of water or other natural resources on which the population groups depend.

11. Environment

11.1. Measures to reduce negative effects on health and the environment throughout the value chain shall be implemented through minimizing emissions, promoting efficient and sustainable use of resources, including energy and water and minimizing greenhouse gas emissions in production and transport. The local environment at the production site should not be driven predatory.

11.2. National and international environmental legislation and regulations must be complied with and relevant emission permits must be obtained.

12. Corruption

12.1. All forms of bribery are unacceptable, such as the use of alternative channels to secure illegitimate private or work-related benefits to customers, agents, contractors, suppliers or their employees as well as public officials.