– Viktig fagmateriale fra GF

Energieffektiv WICONA-løsning

– Favoriserer ikke Skanska Tsjekkia

Skandinaviska skal bygge Munchfasaden

Skandinaviska Glassystem er blitt tildelt oppdraget med å bygge fasaden på det nye Munchmuseet. Oppdraget har en verdi på 152 millioner kroner.

Pressemelding: I Bjørvika, rett ved siden av operaen i Oslo, bygges nå fundamentet til det nye Munchmuseet. Nå har Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsbygg (KID), og Skandinaviska Glassystem AB signert kontrakten for fasaden på totalt 12 300 m2. Verdien er altså drøye 152 millioner kroner.

Fasaden består i hovedsak av prefabrikerte moduler med både tettfelt og glass. På utsiden monteres det deretter perforerte sinusformede aluminiumsplater. Platene gir bygget sin spesielle karakter men skal også fungere som solavskjerming uten at besøkende mister opplevelsen av lys og transparens.

Museet er inndelt i to hovedfunksjoner: Basen, kalt Podium, der alle publikukmsfunksjoner finnes og det 60 meter høye tårnet der alle museet kjernefunksjoner med utstillinger skal vises frem.

Tårnet består av en lukket del av betong mot øst og et åpent vertikal rom mot vest der man både kan oppleve museets utstillinger og samtidig utsikten over Oslo.

Arkitekt er det spanske arkitektbyrået Estudio Herreros.

Monteringsarbeidet har planlagt oppstart i juni 2017.

Arrangerer fagmesse

For tredje år på rad arrangeres en Fagmesse Bygg i vest. 26. mai går 11 produktleverandører innenfor bygg sammen for å skape et bransjefellesskap der lokale arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer får en samlet og faglig oppdatering fra markedet.

I 2014 og 2015 ble messen arrangert i Bergen. Denne gang arrangeres mesen i lokalene til Senab Eikeland i Stavanger. Alle de 11 leverandørene stiller med messestand, i tillegg til at det holdes presentasjoner og foredrag gjennom hele dagen.

Høydepunktet er arkitekt Martin Brunner fra Snøhetta Works, som blant annet har jobbet på prosjekter som Tverrfjellhytta på Hjerkinn og Kunst- og designhøyskolen i Bergen.

– Rogaland er et marked i endring. Vi ønsker å samle aktører innenfor bygg nettopp i dette lokalsamfunnet, for å skape rom for utveksling av tanker og ideer. Samtidig gir vi den besøkende nye impulser gjennom presentasjoner av våre produkter. Fellesskap inspirerer og skaper motivasjon, noe vi ønsker å bidra med, denne gang i Rogaland.

Enda et Powerhouse på Kjørbo

ThinkLab flytter inn

Vil forebygge overflateskader og riper

Bransjen mottar stadig flere henvendelser som følge av at sluttbruker oppdager overflateskader på glass i sine nye vinduer. Reklamasjoner, spesielt på riper i glassoverflatene, har vist en økende tendens. – Glass og Fasadeforeningen har nå utarbeidet en veileder som skal bidra til at dette problemet reduseres og aller helst unngås, sier Bjørn Glenn Hansen.

– Glass tåler mye, men ikke alt. Spesielt ikke når materialet blir håndtert feil. Forekomsten av overflateskader og riper i glass kan enten oppstå som følge av produksjonsfeil før glasset forlater fabrikken eller blir tilført underveis fram til sluttbruker, såkalt «påført skade», sier Hansen.

Glass og Fasadeforeningens «Kvalitetsnorm for bygningsglass» beskriver toleransegrenser for bedømmelse av avvik i optisk kvalitet og dimensjoner i bygningsglassprodukter.

– Våre medlemsbedrifter stiller seg bak og leverer glass som tilfredsstiller kravene i denne normen. Likevel anbefaler vi alltid at glass levert på byggeplass blir kontrollert før innsetting i bygg. Håndtering under transport, senere montering i dører, vinduer og fasader og mellomlagring på byggeplass kan forårsake skader både på glassets kanter og overflater. Produsenten av glasset må selv innestå for skader som kan henføres til, eller burde vært oppdaget, i hans produksjon. Påførte skader etter dette kan ikke henføres ham uten at annet er avtalt, sier Hansen.

Artikkel fortsetter under bildet.

 

Vil forebygge overflateskader og riper

Veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass» gir generelle råd om hva man skal ta hensyn til i forbindelse med rengjøring og beskyttelse av glassoverflater, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

– Glass skal ikke rengjøres med redskap som kan ripe i overflaten. Vi har dessverre sett noen skrekkeksempler på feil bruk av redskap ved rengjøring. Blant annet at renholdere bruker metallskrape både som nal og som redskap til å fjerne overflatesmuss- og flekker. Riper som følge av rengjøring med bruk av metallskrape forekommer dessverre ofte. Vår nye veileder forteller om hvilke hensyn man må ta for å unngå dette. Samtidig har vi laget et eget varselmerke, et klistremerke, som vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å bruke, sier Hansen.

Vi ønsker at veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass» blir lastet ned og printet ut av alle som har befatning med bygningsglassprodukter. Den vil også være velegnet som vedlegg i FDV-dokumenter, og som informasjon ved salg av dører, vinduer og fasader med glass. Samtidig som den nå er gjort tilgjengelig ber vi alle våre medlemsbedrifter om hjelp til å spre budskapet i sine miljøer. Alle aktører i byggeprosessen vil være tjent med å kjenne innholdet i vår nye veileder.

Ny organisering av mesterbrevutdanningen

Åtte landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL) etablerte Blimester.com. Glass og Fasadeforeningen er nå blitt den 9. – Vi får nå et etterlengtet løft for denne viktige utdanningen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningen har lenge arbeidet for å utvikle utdanningen og rekruttere flere «studenter» til mesterbrevutdanningen. Det langsiktige arbeidet begynner å gi resultater.  Læreplan er nylig revidert og gjennom den nye avtalen med Blimester.com vil glassfaget få en tydeligere plass og nærhet til de andre byggfagene.

Allerede fra høsten 2016 tilbyr Glass og Fasadeforeningen mesterbrevutdanning i glassfaget, gjennom avtalen med Blimester.com og Mesterbrevnemnda.

– Glass og Fasadeforeningen ønsker, på samme måte som hele byggenæringen, en øket satsing på denne utdanningen.  Glass til bygningsformål og glass i transportmidler er i dag høyteknologiske produkter som krever høyt kunnskapsnivå fra de som skal tilby og selge dette. Utdanning på Mesternivå er en investering for å tilegne seg både dybde- og breddekunnskap innenfor våre fagområder. Et mestermerke i glassfaget skal vise at bedriften er både den fremste og den foretrukne leverandør av glass og glasslsøninger. Dette skal komme kunden til gode gjennom økonomiske, trygge, sikre og varige løsninger, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

To deler

Mesterutdanningen består av to deler og en faglig fordypning. Den første delen, bedriftsledelse, omhandler organisasjon, ledelse og administrasjon, markedsføring og økonomistyring. Den andre delen, faglig ledelse, er en videreføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er felles for byggfagene.  

Den faglige fordypning i Glassfaget gir studentene utdanning  i blant annet byggesak, prosjektering, kontrahering, ferdigstillelse og sluttdokumentasjon spesielt for glassfaget.

–Dagens undervisning trenger en fornyelse. Spesielt for glassmesterfaget  og andre mindre fag. Dette vil gi mesterbrevutdanningen et løft. Vi snakker da om den faglige fordypningen, sier Per Henning Graff.

Målgruppen

Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene. Dessuten er Mesterbrev påkrevet for de som skal ha Sentral Godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 1 og for utførende i tiltaksklasse 2.

– Vi jobber derfor aktivt med å få flere bedrifts– og prosjektledere, samt andre ansatte, til å utdanne seg til glassmester og ta mesterbrev.  Dette samarbeidet med Blimester.com vil sikre oss en god utdanning og ikke minst en felles faglig plattform med de andre byggfagene, sier Graff.

– Hva med vår egne utdanningstilbud. Våre autorisasjoner er jo anerkjente utdanningstilbud?

– Vår egen utdanning på dette nivået gir en faglig autorisasjon.  Dette er en viktig og seriøs merkelapp som gir våre oppdragsgivere faglig trygghet. GF sin autorisasjon innfrir per i dag likevel ikke kvalifikasjonskrav til Sentral Godkjenning.  Vi ønsker derfor at deler av vårt kursopplegg kan bli en del av den faglige fordypningen i glassmesterutdanningen. Vi er i dialog med Blimester.com for å kvalitetssikre våre autorisasjoner opp i mot kravene i «faglig fordypning», sier Graff.

– Gledelig at glassfaget kommer på banen

Jørgen Ofstad er daglig leder i Blimester.com. Han ser betydningen av Glass og Fasadeforeningens inntreden.

– For oss er det gledelig at Glass og Fasadeforeningen blir en del av Blimester.com. Årsaken er at glass som byggemateriale blir en stadig viktigere del av byarkitekturen. Moderne bygg består i stor grad av glass og metall. I det perspektivet blir glassfaget en betydelig bidragsyter fremover.

– Læreplanen i mesterfagene ble endret i oktober i fjor. I hvilke grad vil de enkelte fagplanene for de 9 byggfagene kunne få nytt innhold?

– Vi er i en prosess der vi sammen med Mesterbrevnemda ser på det faglige innholdet. Her ønsker vi å utvikle innholdet i tett samarbeid med de forskjellige bransjene, da også Glass og Fasadeforeningen.  Når det gjelder de praktiske prøvene ønsker vi å legge til rette for mer praktiskbasert arbeid. Det vil være hensiktsmessig å slippe en fem timers praktisk skoleeksamen og heller utføre konkrete faglige oppgaver.

– Hvordan er fremdriften?

– Vi har som målsetting av mesterutdanningen i regi av blimester.com starter opp første uken i september. Undervisningen vil foregå både gjennom nettstudier og samlinger, sier Jørgen Ofstad.

Hva og hvem er Blimester.com ?

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Byggmesterforbundet,Norske Murmestres LandsforeningTakentreprenørenes ForeningMaler- og byggtapetsermestrenes LandsforundNorske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenørerRørentreprenørene NorgeVentilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Ny mann i Sika

Øyvind Gismervik (25) er ansatt som ny teknisk selger i Sika Norge. Han får ansvaret for kunder og produkter innen glass og fasade.

Gismervik har en ettårig høgskoleutdanning i økonomi fra høgskolen i Lillehammer samt en bachelor som maskiningeniør fra høgskolen i Oslo og Akershus.

– Det var flere grunner til at jeg valgte å søke på stillingen i Sika Norge. Arbeidsoppgavene og ansvaret virket veldig spennende, med varierende dager og stadig nye utfordringer. Samtidig mener jeg at jeg hadde de kvalifikasjonene som krevdes. Men jeg er samtidig av den oppfatning at det man ikke kan, kan man lære seg, sier Gismervik.

– Hva er ditt inntrykk av bransjen så langt?

– Glass og fasadebransjen er et spennende fagmiljø og en bransje for fremtiden. Det brytes stadig nye grenser og nye teknologier får stadig større utspring. Selv om Norge er inne i en liten lavkonjunktur akkurat nå, tror jeg ikke etterspørselen etter avanserte glassløsninger vil avta. Dessuten består bransjemiljøet av både trivelige og kunnskapsrike mennesker. Flere av disse ble jeg godt kjent med under GFD 2016 Bilbao. Jeg er trygg på at vårt fagmiljø vil både bevare og videreutvikle bransjen. Selv om læringskurven er bratt, ser jeg frem til å bidra både i Sika Norge og bransjemiljøet Glass og Fasadeforeningen representerer, sier Gismervik.

Øyvind Gismervik er en aktiv mann. Han har tidligere jobbet 5 år som selger, sykkelmekaniker og skismører for G-Sport Jessheim og Kløfta, samt en kort tid som ingeniør for GE i Oslo.  

Han er oppvokst på Kløfta i Ullensaker, og har drevet aktivt med skiskyting på et høyt nivå.

– Dette var en lærerik periode i mitt liv, men også en altoppslukende periode. Å kombinere skiskyting med ingeniørstudier på fulltid var ikke et alternativ for meg. Derfor ble skiene og børsa lagt på hylla for tre år siden. Da fikk studiene all oppmerksomhet.