AKTUELT

35 tiltak legges frem for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Legger frem handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 1. oktober 2022.

Handlingsplanen omtaler tiltak regjeringen vil gjennomføre for å forebygge og bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen vil styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Utnyttelse av sårbare arbeidstakere forekommer ofte i saker om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen vil styrke bistanden til de som utnyttes og arbeider med nye straffebestemmelser mot de som utnytter arbeidstakere. Samarbeid mellom offentlige myndigheter er nødvendig for å avdekke ulovligheter.

Regjeringen vil styrke den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Handlingsplanen er utformet etter dialog med organisasjonene i arbeidslivet og vil bli fulgt opp i samarbeid med partene.

Hva er sosial dumping?

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Hva er arbeidslivskriminalitet?

Arbeidslivskriminalitet innebærer ulike handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Lovbruddene er ofte utført organisert, på måter som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298