AKTUELT

Mange kjøpere, særlig blant entreprenører og byggevarehus, er ikke kjent med eller følger de krav som avfallsforskriften stiller, påpeker Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur. Foto: Line Schibstad

Kjøpere av vinduer skal forholde seg til avfallsforskriften

En kartlegging Ruteretur AS har utført, viser at mange entreprenører og byggevarehus fortsatt ikke er kjent med krav som avfallsforskriften stiller til kjøpere av vinduer og andre isolerglassprodukter.

Kravene kom allerede i 2004 og skal bidra til at det betales miljøvederlag for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet.

Isolerglass og isolerglassprodukter som importeres eller produseres i Norge skal det betales et miljøvederlag for. For tiden er dette vederlaget ni kroner per ruteenhet, skriver Ruteretur i en pressemelding.

Vederlaget betales til returselskapet Ruteretur, som samler inn og behandler PCB-ruter, som er farlig avfall.

For å sikre at miljøvederlaget er betalt av produsent eller importør, er kjøper av vindu pliktig til å kontrollere dette.

Krav til dokumentasjon

Det stilles også krav til at kjøper skal ha et system som gjør at det overfor myndigheter kan dokumenteres at dette er fulgt opp og etterspurt. Kravet omfatter alle som kjøper mer enn 200 vinduer eller andre isolerglassprodukter per år, sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur.

– En kartlegging som Ruteretur avsluttet i vår, viser at mange kjøpere, særlig blant entreprenører og byggevarehus, ikke er kjent med eller følger de krav som avfallsforskriften stiller.

Med bakgrunn i kartleggingens funn har Ruteretur denne høsten vært i dialog med en rekke aktører for å informere og veilede om hvordan kravet som stilles til kjøper av isolerglassprodukter kan ivaretas.

Ruteretur har blant annet vært i kontakt med lederne av EBA, Byggmesterforbundet, Virke Byggevarehandel og Glass og Fasadeforeningen.

– Det er viktig for oss å nå beslutningstakere høyt oppe i organisasjonene, slik at interne rutiner blir endret iht. regelverket. De fleste ledere ønsker jo å overholde lover og regler. Videre ønsker vi at bedriftene får inn i sine innkjøpsavtaler at det skal være betalt miljøvederlag for vinduer de kjøper. Det er et godt tips til alle kjøpere der ute, avslutter Sverre Valde.

Om Ruteretur og kravet til produsenter, importer og kjøpere av isolerglass

Alle som produserer og importerer vinduer og andre enheter med isolerglass, er pliktig til å være deltaker i et godkjent retursystem for innsamling av PCB-ruter (isolerglassruter fra 60- og 70-tallet som er farlig avfall på grunn av miljøgiften PCB).

Kjøpere skal påse at produsenter og importører de kjøper vinduer og andre isolerglassprodukter fra, har betalt det lovpålagte vederlaget som finansierer Ruteretur.

Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter og selskapet finansieres ved vederlaget som skal betales for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet.

Ruteretur har samlet inn og behandlet nærmere én million PCB-ruter siden oppstarten i 2002. Selskapet sørger for at den svært helse- og miljøskadelige miljøgiften PCB-destrueres og at glasset fra rutene materialgjenvinnes.

Ruteretur er et non-profit-selskap som eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298