AKTUELT

Trygge og solide rekkverk med glass

Forbrukerinformasjon fra Glass og Fasadeforeningen

Markedet tilbyr et omfattende utvalg av rekkverk med glass, og ofte til svært gunstige priser. Leverandørene er mange, men ikke alle er like presise i produkt- og løsningsbeskrivelsene.

Foto: Adam Stirling, Otto won Munchow, Kvams Glass AS, Glassløsninger AS, H Fasader Glassteam, Veranda AS, Q-Railing, Smart Rekkverk AS, Finns Glass AS

Glass er et foretrukket materiale i rekkverk og oppfyller kravene både som bærende element og som utfyllingselement.

Rekkverk av og med glass benyttes i stor utstrekning både innvendig og utvendig i hus, hytter og leilighetskomplekser.

Glass oppfyller rekkverkets hovedfunksjon; å forhindre gjennomfall. I rekkverket benyttes glasset derfor både som bærende element og utfyllingselement.

Glass og Fasadeforeningen opplever at det leveres glassrekkverk som både kan være underdimensjonert og at feil glasstype er benyttet. Samtidig blir det levert for mange rekkverksstolper som ikke har tilstrekkelig styrke og stivhet, og har feil innfesting til underlaget det skal monteres på.

I denne artikkelen gir vi deg råd og veiledning om forhold du må ta hensyn til ved valg av glass og monteringssystemer til rekkverk slik at du får et sikkert og solid produkt tilpasset ditt bruksområde.

Eksempler på bruksområder av glassrekkverk:

Regler og forskrifter

Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Forlang dokumentasjon på at både glass og monteringssystemer er dimensjonert for ditt bruksområde og at de oppfyller kravene i TEK17.

Husk også at dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk.

Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til rekkverk hvor det sies følgende:

Rekkverkets funksjon

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at det forhindrer klatring.

§ 12-11. Balkong og terrasse mv.

 • Balkong og terrasse mv. skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.
 • Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15

§ 12-15. Utforming av Rekkverk

 • Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt.
 • Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde
  • a) minimum 1,2 m der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m
  • b) minimum 1,0 m der nivåforskjellen er inntil 10,0 m.

I veiledningen til §12-15.1 står blant annet følgende:

Preaksepterte ytelser

 • Liggende spiler eller lignende som gjør det enkelt for barn å klatre, må unngås dersom ikke rekkverket utformes slik at det blir umulig å klatre over, for eksempel med et kraftig overheng eller tildekking på innsiden.
 • Ved bruk av glassfelt i rekkverk må det benyttes glass som både hindrer skade hvis glasset knuses ved sammenstøt og hindrer fall gjennom glasset.

Vær oppmerksom på at dette er minimumshøyder, og at mange vil oppleve økt trygghet ved et rekkverk som er høyere enn minstekravet.

Glasstyper og rekkverkshøyder

Glasstyper

I rekkverk av eller med glass har glasset en viktig sikkerhetsfunksjon.

Du skal forlange dokumentasjon på at det er dimensjonert for ditt bruksområde.

Glass til bruk i rekkverk skal kantbehandles. Hvis glasset har innfesting som skjuler kantene bør de slipes eller poleres. Hvis glassene har åpne og synlige kanter, skal glassene leveres med polerte kanter.

Glass i rekkverk skal dimensjoneres for bruksområdet eller være av en type som er preakseptert (forhåndsgodkjent).

Glasstyper – sikkert brudd – hindre gjennomfall

Alle glass som brukes i rekkverk, må ha sikkert bruddmønster, slik at alvorlige kuttskader unngås. I tillegg skal rekkverket hindre gjennomfall.

Laminert glass, bestående av vanlig glass eller herdet glass, sikrer mot dette.

Rekkverkshøyder

Rekkverkshøyden på balkonger og terrasser skal være minimum 1,0 meter.

Er nivåforskjellen mer enn 10,0 meter, skal rekkverket ha en høyde på minimum 1,2 meter.

Vær oppmerksom på at dersom det skal legges lemmer eller annen oppbygging på dekket, må du være oppmerksom på at høyden måles fra toppen av ferdig gulv.

Innfesting og forankring

Innfesting og brukskategori

Monteringssystem, glassets størrelse og brukskategori legges til grunn for dimensjonering av glasstype og -tykkelse.

Eksempler på brukskategorier er bolig, skole, kontor eller tribune.

Brukskategorien forteller hva slags belastning vi kan regne med at rekkverket eller andre bygningsdeler kan bli utsatt for. Dette tar vi hensyn til under dimensjoneringen, slik at rekkverksglass til en tribune dimensjoneres med tykkere glass enn glass som skal brukes i rekkverket på en bolig.

To hovedtyper rekkverk

Vi skiller mellom to hovedtyper av glassrekkverk:

 • Rekkverk hvor glasset er et bærende element:
  Glasset er festet på eller i dekket, trinnet eller reposet, med bolter eller skinnesystem. Glasset skal være dimensjonert for å motstå alle laster – (påkjenninger).
 • Rekkverk hvor glasset er et utfyllingselement:
  Dette er rekkverk hvor stolper, stendere og håndløper er de bærende elementene, og dimensjonert for å motstå lastene (påkjenningene). Her er glasset festet med lister, profiler, klemfester, skruer eller på annen måte mellom stenderne.

Dimensjonering og utførelse

Rekkverk og glass i rekkverk skal forhindre skader ved sammenstøt og gjennomfall. Rekkverket kan bli utsatt for store påkjenninger. Rekkverk skal derfor dimensjoneres og forankres til underlaget slik at det motstår kritiske belastninger.

Dimensjonering

Forsikre deg derfor om at det er tatt hensyn til at rekkverket har tilstrekkelig forankring til underlaget det skal monteres på eller i.

Glass og Fasadeforeningen henviser gjerne til våre profesjonelle medlemsbedrifter som tilbyr rekkverk med dimensjonerte glass og monteringssystemer og tilhørende montering.

Montering og system

Like viktig som å dimensjonere glasset riktig og velge rett monteringssystem er det å forsikre seg om at rekkverket er tilstrekkelig forankret i underlaget det skal monteres på eller i.

Det vil i praksis aldri være tilstrekkelig å montere stolper i terrassebord med vanlige skruer. Her må det legges bjelker eller stålskinner under bordene for å få tilstrekkelig feste og stivhet.

Det sammen vil være gjeldene for baseprofiler som skal monteres på terrassebordene eller på forkantbordet av en terrasse.

Skal det monteres i betong, stilles det store krav til festesystemer, ankre og bolter, og det kreves høy fagkompetanse for å utføre slik montasje.

Sjekkliste

Glass og Fasadeforeningens medlemmer tilbyr rekkverk med riktig glasstype, som er riktig dimensjonert og prosjektert. Monteringen utføres fagmessig på en trygg og sikker måte.

 Glasstyper

 • Har jeg opplyst leverandør om hva slags glass jeg ønsker?
 • Har jeg fått informasjon om hvilke glasstyper jeg kan velge mellom?

 Monteringssystem

 • Har jeg opplyst leverandør om hva slags monteringssystem jeg ønsker?
 • Har jeg fått informasjon om hvilke monteringssystemer jeg kan velge mellom?

 Bruksområde

 • Har jeg opplyst leverandør om hvor rekkverket skal brukes?
 • Har jeg fått informasjon om hvilke hensyn som skal tas i forhold til bruksområde?

 Dimensjonering og utførelse

 • Har jeg opplyst leverandør om terrassens mål og bedt om dokumentasjon på at rekkverket er dimensjonert med henblikk både på glasstype, monteringssystem og bruksområde?

 Leverandør

 • Har jeg forsikret meg om at leverandør er kvalifisert for å tilby og utføre oppdraget?

 Forbruker

 • Som forbruker har du rettigheter og krav om garantier. I forbrukerkjøpsloven kan du lese mer om dine rettigheter.

Ord og utrykk

Glass som «konstruktivt element»:

 • Glasset må motstå alle laster som rekkverket utsettes for, eller kan tenkes å bli utsatt for, for eksempel i en rømningssituasjon eller «hjemme-alene-fest».
 • Med andre ord så må glasset dimensjoneres for en betydelig høyere last enn hva det utsettes for til daglig.

Glass med sikkert «bruddmønster»:

 • Brudd hvor glasset med liten sannsynlighet vil kunne påføre en person alvorlige kuttskader.

«Preakseptert» løsning:

 • Enkeltkomponent eller konstruksjon som er forhåndsgodkjent etter tester, beregninger eller standarder.

Glass som «utfyllingselement»:

 • glasset monteres i et konstruktivt rekkverk hvor håndløper og stendere motstår de viktigste lastene, som for eksempel linjelast.

«Laminert glass»:

 • Laminert glass består av to eller flere glass som er laminert sammen med én eller flere folier av egnet kvalitet

«Herdet glass»:

 • I en herdeovn varmes glasset opp til ca. 650 °C.
 • Når glasstemperaturen har nådd dette punktet, kjøles glassruten hurtig ned med luft. Dette endrer spenningene i glassruten, det oppstår trykkspenninger i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen.
 • Etter dette kan ikke herdet glass skjæres til uten at det går i stykker og granulerer i mindre biter.

«Klemfeste»:

 • Klemfester skal ha tilstrekkelig store flater til at overdekning under full utbøyning er ivaretatt, og klemflatene skal være parallelle med glassflaten ved riktig tiltrekkingsmoment.
 • Klemfester skal ha avrundede hjørner, minimum radius 5 mm, for å hindre store spenninger i glasset.
 • Dersom glassene monteres utenfor dekkefremkant skal de sikres mekanisk mot nedglidning.

«Boltefestet»:

 • Hull og pakninger skal utformes slik at det ikke blir kontakt mellom glass og bolt.
 • Innfestningspunkter skal utformes slik at bevegelser kan opptas uten at det oppstår i glasset.
 • Det skal benyttes glassbolter med skive på hver side av glass.
 • Diameter på skiver i bolt og klempakning mot glasset skal være minimum 50 mm og maks 60 mm.
 • Diameter på hull i glass skal være maksimum 22 mm ved 50 mm skive og 26 mm ved 60 mm skive.
 • Gummipakninger skal ha tykkelse fra 2-3 mm og E-modul i området 20-60 N/mm2.
 • Glassboltene skal være godkjent for de aktuelle glassformater og belastninger, hentet fra NS 3510.

«Dekkeforkant»:

 • Fronten på dekket på terrassen eller balkongen, i mange tilfeller i betong. Det kreves god faglig kompetanse for å prosjektere og for å feste rekkverk i dekkeforkanten.
 • I de tilfeller hvor dekkeforkanten er i tre, må det som oftest legge en kraftig bjelke på baksiden for å få tilstrekkelig forankring og stivhet. Alternativt kan en solid metallskinne med tilstrekkelig stivhet gi godt feste.

«Byggteknisk forskrift»:

 • Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene.

«NS3510»:

 • Denne standarden er utarbeidet for å gi et mest mulig entydig grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsglass i byggverk.
 • Standarden tar utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven og angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket.
 • Forskriften krever sikring av vindu, glassdører og andre glassfelt der det er risiko for at knusing kan volde skade på personer eller husdyr.
 • Knusing av glass kan volde skade ved at en skjærer seg på glassets bruddflater. Fall gjennom vindu eller andre glassfelt kan i tillegg volde skade ved at man faller ut og ned. Glassruter kan falle ut av innfesting eller knuses, slik at deler faller ned og skader personer. Sikring kan gjøres på ulike måter. Glasset kan skjermes på ulike måter, det kan være tilstrekkelig høy brystning opp til glassfeltet eller det kan benyttes ulike former for personsikkerhetsglass.

Dette er Glass og Fasadeforeningen

 • Glass og Fasadeforeningen er interesseorganisasjon for mer enn to hundre bedrifter som leverer produkter og tjenester til privat- og proffmarkedet innenfor byggsektoren.
 • Glass og aluminiumskonstruksjoner kommer til anvendelse i alle typer bygg. Våre materialer er teknologibærere som bidrar til godt inneklima, et godt energiregnskap og til sikkerhet, trygghet og komfort.
 • Glass og Fasadeforeningen og dens medlemsbedrifter er garantister for forskriftsmessige, økonomiske og varige leveranser.
  Glass og Fasadeforeningen tilbyr deg bistand!

Siste saker fra nyhetsrommet

Ny mann i Sika

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.