FAGSTOFF

Når døren monteres i i områder med hardt klima fordres ekstra påpasselighet ved prosjektering og montasje. Foto: Kristine Mengel

Funksjon og utforming av aluminiumsdører i yttervegg

Inngangsdøren har som sin primærfunksjon å sørge for mulighet for kommunikasjon inn og ut av bygningen. Avhengig av funksjon kreves varierende utforming av døren med hensyn til estetiske kvaliteter, størrelse, motstand mot brann og innbrudd og rømnings- og panikkfunksjoner.

Tekst: Thomas Aasen

Selv om inngangsdøren til en privat- bolig eller hytte generelt har andre krav enn de som gjelder for offentlige bygg og næring innebærer designtrender og nye adgangskonsepter nøyaktighet og kunnskap under prosjektering, produksjon og montasje.

I boligen finner en gjerne også ytterdører i form av skyve- eller foldedører som utgang mot balkong eller terrasse.

En generell trend er ønsket om større formater. Dørens bredde er gjerne gitt av kravene til universell utforming, mens høyden ofte strekker seg mot tre meter. Inspirasjonen til design kan være hentet fra andre breddegrader der naturkreftene følger andre mønstre enn der bygget skal oppføres.

Når vi også vet at disse opptrer høyst ulikt avhengig av geografisk beliggenhet i Norge, er det en fordel å ta hensyn til lokale premisser. En dør direkte eksponert for kystklima fordrer en annen detaljering enn en tilsvarende dør med mer skjermet beliggenhet i innlandet eller i tettbygde strøk.

Interessante muligheter

Produkter med stadig slankere og mer minimalistiske karm- og rammebredder har oppstått som følge av trender og etterspørsel i markedet.

Slike produkter gir mindre spillerom for unøyaktigheter under produksjon, og stiller derfor strenge krav til utførelse. På den annen side skaper de interessante muligheter for aktører som behersker produksjonsteknologien.

Design og ulike typer utrustning av døren skal fungere i samspill med tekniske krav til isolerende egenskaper, regn- og vindtetthet.

TEK 17 stiller krav til isolerende egen-skaper som gjør det vanskelig å komme utenom 3-lags glass. Krav om «trinnfrie terskler» fordrer omtenksom prosjektering for å kunne ivareta en tilfredsstillende funksjon i møte med styrtregn.

Ulike dørtyper og funksjon

Når en ser bort fra automatiske skyvedører finner en den typiske inngangsdøren i form av en- eller tofløyete slagdører.

Med slagdøren vil et anslag mellom karm og ramme bidra til tetthet på liknede vis som for et vindu. Avhengig av dørserie vil tettheten kunne forbedres med pakninger over flere trinn.

Imidlertid gjelder dette for tre av dørens fire sider, mens karmen i underkant er erstattet av en terskel. Denne kan også lages med anslag, men i noe enklere utførelse enn i side og topp. Vinduet vil i motsetning til slagdøren også ha flere låsepunkter som bidrar til økt tetthet mellom karm og ramme.

Slagdøren ut mot balkong eller terrasse vil derimot kunne bygges som en såkalt vindusdør der de samme karm- og rammeprofilene benyttes på alle fire sider.

På skyve- og heve-skyvedører består tettingen mellom karm og ramme av børstelister og pakninger, noe som påvirker tettheten som er mulig å oppnå. Et annet forhold som gjelder for skyvedører er at større partier med flere spor resulterer i terskelflater som eksponert for nedbør fordrer riktig detaljering, for å sikre at inntrengt vann ledes ut av profilsystemet.

Med en folde-skyvedør unngås disse problemstillingene. Her vil en som med slagdøren oppnå anslag mellom karm og ramme, samtidig som terskelsituasjonen vil være enklere å håndtere med hensyn til sikker drenering.

Design, funksjon og produktegenskaper

Den enkelte produsent arbeider innenfor maksimale dimensjoner og andre krav til utforming som danner grunnlaget for produktets dokumenterbare ytelser. Disse danner igjen grunnlaget for produktinformasjonen på CE-merke og ytelses-erklæring- et dokumentasjonsregime dører i yttervegg har vært underlagt i mer enn seks år.

I det øyeblikk oppgitte rammeforutsetninger overskrides må en regne med at dette kan gå på bekostning av egenskaper som produsenten da ikke lenger kan garantere for. Det kan dreie seg om regn- og vindtetthet, problemfri funksjon over tid, betjeningsvennlighet eller annet.

Fargen påvirker funksjon.

Et lite påaktet moment som vil kunne påvirke dørens funksjon og tetthet har med fargevalg å gjøre. Dersom dørens ytterside vil være eksponert for store temperatursvingninger medfører dette ulik utvidelse av godset i ut- og innvendig side av rammeprofilen.

Høye og lave utetemperaturer vil kunne bidra til at dørbladet antar «banan»-fasong ut- eller innover og på den måten påvirker tetthet og betjeningsvennlighet. En mørk farge på døren vil absorbere mer varme og forsterke effekten.

Tunge dører

Som nevnt tidligere fordrer selv minimumskravet til dørens U-verdi i TEK at en benytter 3-lags glass.

Diverse lås- og beslagkomponenter, oppdeling med sprosser og annet påvirker isolerende egenskaper negativt slik at selv en U-verdi på 1,2W/m2K fordrer 3-lags glass. Kombinert med et sikkerhetskrav og stor rammedimensjon vil døren kunne ende opp med en tyngde som gjør den vanskelig å betjene.

Trinnfri terskel

En «trinnfri terskel» benyttes i utgangs- punktet for å sikre problemfri adkomst for alle brukergrupper. Tilsvarende utførelser finnes også for dører som benyttes ut mot balkong og terrasse.

Det sier seg selv at dersom nivået på dekket utenfor ligger i liv med gulvet innenfor, innebærer dette en invitasjon til vann- inntrenging. Dersom en slik løsning skal gjennomføres fordres tiltak som minimerer belastningen på terskelsonen.

Eksempelvis vil et tilbaketrukket og skjermet dørparti, alternativt en baldakin kunne avhjelpe situasjonen. Effekten av tiltaket avhenger av geografisk beliggenhet, vær og vindforhold.

I tillegg bør området foran døren sikres med en type drenering som bidrar til at vannet foran terskelen ledes bort.

Terskelen på skyvedører med flere spor gir flater hvor vann samler seg. Avhengig av stedet døren skal monteres angis ulike nivåer med hensyn til dreneringsmetode. Det er derfor avgjørende at produsenten av døren kjenner til hvilke regn- og vindbelastninger som forventes.

Kvalifiserte montører

For å oppnå gode produkter som fungerer tilfredsstillende over tid, er samarbeid i tidligfase med avklaring av funksjon og ytelse avgjørende.

Skyve- og folde-skyvedører, men også ordinære slagdører fordrer at montørene kjenner produktet.

Den endelige brukskvaliteten avhenger av hvordan døren monteres i veggen. Dette momentet innebærer at et kvalitetsprodukt kan ødelegges ved at montasjen overlates til en ikke-kyndig tredjepart. Derfor bør alltid produsenten selv foreta montasjen av døren eller samarbeide med montører som kjenner produktene godt.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298