Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 19.03.2020

Andre avtaler og force majeure

Her ser vi nærmere på hva man må være oppmerksom på i andre avtalers og kontrakters risikofordeling ved uforutsette hendelser.

Bestemmelsene om force majeure er et utslag av tanken om at den ene parten ikke skal bære den fulle risikoen for forhold som vedkommende i prinsippet ikke har kontroll over. Eksempler på force majeure er ekstraordinære hendelser eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør og naturkatastrofer. Ut ifra begrepet force majeure og vilkårene for oppfyllelse, vil også pandemi eller alvorlige utbrudd av virus tilsvarende Korona-utbruddet kunne oppfylle kravet.

For det første må det være force majeure situasjonen som er årsaken til at fremdriften hindres. For det andre må ikke følgene av hindringen med rimelighet kunne overvinnes. For det tredje må parten for å kunne kreve fristforlengelse, sannsynliggjøre at han ikke kunne forutsett hindringen ved kontraktsinngåelsen. Sist, men ikke minst, må leverandøren varsle et krav om fristforlengelse som følge av situasjonen.

For avtaler inngått før utbruddet av Koronavirus, vil tiltak for å forhindre smitte og forsinkelser som følge av disse, kunne utgjøre grunnlag for force majeure. For avtaler fremover, bør det inntas forbehold om regulering som gir rett til fristforlengelse eller vederlagsjustering for forsinkelser som følge av Koronaviruset.

Ved varsling på grunnlag av force majeure, må det gjøres rede for hva som er årsaken til at man ikke kan levere til avtalt tid. Eksempler på dette kan være ansatte i karantene, begrensninger råvaretilgang mm, (direkte forårsaket av pandemien).

Den neste tiden vil det oppstå mange situasjoner som kan gi partene krav på fristforlengelse og vederlagsjustering. Noen forhold vil omfattes av avtalens bestemmelser om force majeure, mens andre vil følge kontraktens vanlige risikofordeling. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

For partene er det aller viktigste nå å sørge for at alle forhold varsles og følges opp i tråd med kontraktens regler, for å unngå at krav og posisjoner tapes. Det er også viktig at partene forsøker å etablere og opprettholde en god dialog om utfordringene de møter på fremover. Det bør være et mål å søke å løse utfordringer og problemer som oppstår underveis, fremfor å utsette diskusjonene til sluttoppgjøret.

Ha en fortsatt fin dag!

 

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

 

Hans Olav Meen Nilssen
Prosjektleder fasade og solskjerming

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

tlf: + 47 982 20 770
Epost: nilssen@gffn.no
www.glassportal.no