Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 6. mars 2020

Koronabålet det allerede er god fyr og flamme i trenger ikke ytterligere oksygentilførsel, men vi både har og tar naturligvis ansvar. Vi sender derfor ut denne meldingen til daglig leder i medlemsbedriftene og henstiller i første rekke om å følge oppdaterte råd fra relevante myndigheter. Disse rådene finner du hos Helsedirektoratet og hos Folkehelseinstituttet

Mulige utfall av Korona-viruset kan innebære at din bedrift for eksempel ikke får levert nødvendige råvarer eller at leveringer blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes, at det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid.

I denne sammenheng må bedriften selv vurdere om det foreligger grunnlag for permittering.  For permitteringer gjelder Glassoverenskomsten  og Del I Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021, Kap VII Permittering  . Etter Hovedavtalen LO-NHO er varslingsfristen 14-dager. Bedriften bør som utgangspunkt forholde seg til 14-dagers fristen, men dersom det oppstår en uforutsett situasjon som gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften, kan det permitteres med frist på to dager.

Eksempelvis kan dette være tilfellet dersom det oppstår akutt råvaremangel, en kunde må avslutte eller utsette oppdrag som følge av koronaviruset, flere ansatte får påvist smitte slik at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes og driften derved må innstilles helt eller delvis. Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles, f.eks. e-post, intranett oppslag, men blir man ikke enige, må den enkelte gis et skriftlig varsel. Bedriften må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for kortere varslingsfrist.

Permitteringslønnsloven gjør kun unntak fra arbeidsgiverperioden dersom permitteringen skyldes brann, ulykker eller naturomstendigheter. Utbruddet av Koronaviruset er ikke ansett å være «naturomstendighet» i lovens forstand,  slik at det gjelder alminnelig arbeidsgiverperiode på 15 dager. Se også nærmere om dette på NAV .

Vedlagt følger en mal for permitteringsvarsel om bedriften kommer i en situasjon hvor dette skulle bli aktuelt.

Vår samarbeidsavtale med Virke gir hovedmedlemmer i GF tilgang til juridisk assistanse. Blir det behov for det kontakter du Virke:

NB! Det er viktig å ha ditt id-nummer for hånden før man tar kontakt. Har du ikke det tilgjengelig så ta kontakt Beate på mail solem@gffn.no eller på telefon 922 96 785

Her finner du ytterligere nyttig informasjon.

Vi står foran årets høydepunkt i foreningen, hvor vi skal treffes med bransjekollegaer på Glass og Fasadedagene 2019 i Bergen i neste uke. På det nåværende tidspunkt er det ingen restriksjoner eller advarsler fra myndighetene som begrenser vårt arrangement. Vi har lagt ut informasjon om tiltak som uansett vil bli iverksatt på arrangementsstedet her.

Vi ser med glede frem til å møte de nærmere 300 påmeldte til Glass og Fasadedagene 2020 og Bergen Glassmesterlaugs 110 års jubileum i neste uke og ønsker i mellomtiden en riktig god helg!

Med vennlig hilsen
Bjørn Glenn og GF-Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no