Norden United

Glass og Fasadeforeningen har gjenopptatt aktiv kontakt med bransjeforeningen i de nordiske landene. GF var vertskap for årets møte.

Møtedeltakerne var bak fra v. Jenni Heikkilä (Suomen Tasolasihydistys RY/Finland), Per Henning Graff (GF), Hans Olav Meen Nilssen (GF), Erik Haara (Glassbranschföreningen/Sverige) og Anders Meurling, (Svensk Planglasförening/Sverige). Foran fra v.: Poul Sabroe (Glasindustrien/Danmark), Carl Axel Lorentzen (Glasfakta), Bjørn Glenn Hansen (GF) og Jörgen Häll (Glascentrum i Växjö AB/Sverige).

– Glass og Fasadeforeningen har tradisjon for å samarbeide med våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Betydningen av så stå sammen og trekke veksler på hverandre i saker hvor vi deler ambisjoner og mål er hovedanliggende for disse samlingene. I tillegg er det verdifullt å dele observasjoner, statistikk, dokumentasjon og materiell som kan komme foreningenes medlemmer til gode, sier Bjørn Glenn Hansen.
 
– Oppfølgingen etter møtet vil blant annet innebære at vi kan få en felles tilnærming til europeiske bransje- og interesseorganer. Selvfølgelig i saker hvor vi mener vi står sterkere med én felles stemme mer enn med fire. Dessuten har vi utveksling av materiell og dokumentasjon, samt koordinering av tilnærming overfor myndigheter der vi kan påvirke krav til tekniske nivåer, kvalitet og seriøsitet i tråd med hva foreningene og deres medlemmer etterstreber, sier Hansen.