Vil styrke seriøsiteten

Tilsyn med sentralt godkjente foretak er et av flere virkemidler for å sikre en seriøs byggenæring. Kommunenes innrapportering av foretak som bryter regelverket er et viktig bidrag.

Foretak med sentral godkjenning har dokumentert at de har kompetanse til å påta seg ansvarsrett i byggesaker og utføre oppgaver etter plan- og bygningsloven. I godkjenningssøknaden har de også erklært at kvalitetssikringsrutiner er på plass og dokumentert at skatter og avgifter er innbetalt.

Når foretaket får tilsyn fra direktoratet, er det nettopp denne dokumentasjonen som skal være i orden.

– Foretaket skal kunne vise at kvalitetssikringsrutiner finnes og at de er i bruk. På tilsynet kontrollerer vi dette gjennom å se på utvalgte rutiner og dokumentasjon på bruk av disse, sier Jørn-R. Follum i Direktoratet for byggkvalitet.

Follum leder seksjonen som driver tilsyn med sentralt godkjente foretak over hele landet.

– Hensikten med dokumentasjonen og med tilsynet er å sikre at seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen ivaretas. I tillegg ønsker vi å heve foretakets bevissthet om lovverket og forståelse for at reglene skal sikre kvalitet i det som bygges, sier Follum.

Tips fra kommunene igangsetter tilsyn

Direktoratet for byggkvalitet setter i gang tilsyn på eget initiativ, men er også avhengig av tips fra kommuner om foretak som ikke oppfyller kravene som ligger i å være sentralt godkjent.

Kommuner som melder fra til direktoratet, har gjerne erfart at foretakene en eller gjentatte ganger har brutt regelverket.

– Slike brudd kan være manglende eller mangelfulle kvalitetssikringsrutiner, fravær av kvalitetssikring eller for eksempel bygging eller riving uten nødvendige tillatelser.

Innrapporteringer fra kommunene er en viktig kilde når direktoratet skal velge ut hvilke foretak vi skal føre tilsyn med.

– For at vi skal kunne ivareta seriøsiteten i byggenæringen, ønsker vi tips og innspill fra kommunene, sier Jørn-R. Follum.

Dokumenttilsyn eller stedlig tilsyn hos foretaket

Ut fra blant annet alvorlighetsgraden i innrapporteringen, vurderer direktoratet hvilken type tilsyn som skal gjennomføres. Tilsynet kan enten være et dokumenttilsyn som gjennomføres ved at foretaket sender inn dokumentasjonen sin for kontroll, eller at direktoratets folk gjennomfører et stedlig tilsyn hos foretaket.

– På stedlige tilsyn kan vi se om de erklærte kvalitetssikringsrutinene brukes aktivt og sjekke at bedriften fortsatt har ansatte med den kompetansen de oppga når de søkte sentral godkjenning, men vi ser ikke på konkrete byggeprosjekter eller tiltak, forklarer Follum.

Stedlig tilsyn varsles på forhånd

Stedlige tilsyn gjøres ikke uanmeldt. Direktoratet tar kontakt med foretaket på forhånd for å avklare tidspunkt for tilsynet og forklare hva det går ut på. Dermed kan også foretaket forberede seg og gjøre klart dokumentasjonen som skal gjennomgås.