Alarmknappen virker!

Glass og Fasadeforeningen får fortsatt meldinger om feilleveranser, uansvarlighet, useriøsitet eller andre uheldige forhold på byggeplasser. Tidligerer er det satt fokus på bruk av alarmknappen. – Den har begynt å virke. Nå har rekkverksimportører fått pålegg fra DiBK, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningen har en løpende dialog med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om disse problemene. Konklusjonene blir ofte at foreningen må sørge for at faktiske forhold blir varslet. Et tiltak foreningen iverksatte i fjor var gjøre alarmknappen mer tilgjengelig og at varslere ble sikret anonymitet.

– Vi ser nå at tiltaket fungere og det får positive konsekvenser. Vi hadde et tilfelle der en varsler spurte om hvordan et selskap kan markedsføre/ og omsette et rekkverk med 8,76 mm herdet laminert glass når minste bredde i NS 3510 krever 10.76 mm herdet laminert. Dette førte til at DiBK sendte ut et forhåndsvarsel om mulig pålegg om markedsførings- og omsetningsstans for produktet, sier Hansen.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Glass- og Fasadeforeningen. God kunnskap om hva som skjer i markedet er avgjørende for oss når vi skal behandle innmeldte saker og gjennomføre tilsyn, sier Mathieu Veulemans seniorrådgiver i DiBK.

– Direktoratets saksbehandling fører ofte til at vi iverksetter tiltak som stans i omsetning, krav til endring i markedsføring og pålegg om å sende informasjon til kundene som har kjøpt produktene uten tilstrekkelig dokumentasjon.

Dokumentasjon av rekkverk – Hva skal du se etter?

Etter bekymringsmeldingene fra Glass og Fasadeforeningen har rekkverk vært et fokusområde for direktoratet.

– Kunnskapsnivået til importører av rekkverk kan være skremmende lavt og det er viktig at kjøpere av rekkverk er oppmerksomme på en rekke viktige punkter som vi har listet opp for bransjen, sier Mathieu Veulemans.

Her kommer direktoratets fire råd for hva du bør se etter for rekkverk:

1. Meget viktig med dokumentasjon av rekkverk

Rekkverk består av stolper og profiler i stål eller aluminium, glass, klemmer, ankere i betong. Det er av vesentlig betydning å få levert dokumentasjon på komponentene som inngår i rekkverket for å vurdere om rekkverket innfrir kravene i byggteknisk forskrift, TEK10. Det er store kravforskjeller om rekkverk settes opp på en terrasse på hageplan eller for eksempel på en toppleilighet.

Dokumentasjon av komponentene hjelper brukerne å sjekke om produktene er egnet for det tiltenkte bruken.

2. Prosjektering av rekkverk

Rekkverk prosjekteres gjerne etter Eurokodene NS-EN 1991-1-1 (laster for konstruksjoner). Eurokoden gjelder som preakseptert ytelse for TEK10. NS-EN 1991-1-1 og setter krav til den karakteristiske linjelasten (kN/m). Kvaliteten og dimensjoner på stolpene og profiler som inngår i rekkverk er avgjørende for rekkverkets linjelast. Det er derfor viktig at kjøpere sjekker dokumentasjon av rekkverkets komponenter.

3. Dokumentasjon på rekkverkets komponenter

Sjekk om det foreligge følgende dokumentasjon:

• Dokumentasjon på stål eller aluminiumkvalitet

Det er ikke krav om CE-merking av stål- eller aluminiumstolpene og profilene. Det er ikke krav at stålstolpene dokumenteres etter NS-EN 1090-1 med mindre de har en strukturell funksjon for byggverk for øvrig. Det kan imidlertid være en fordel at stålstolpene er dokumentert etter NS-EN 1090-1. Det gir en ytterligere sikkerhet for kjøper.

Det er særlig viktig å sjekke kvaliteten på stål- og aluminiumstolpene og profilene

• Ytelseserklæring for glasset som inngår i rekkverket (krav om CE-merking)

Det er krav om CE-merking av glasset som inngår i rekkverket. Om du ikke får utlevert ytelseserklæring for glasset og glasset (eller emballasjen) mangler CE-merking, så velg et annet produkt.

• Produktsertifisering og produktdokumentasjon for ankere til betong (ikke krav om CE-merking)

Det er viktig å sjekke om ankere til betong har vært sertifisert/godkjent av en tredjepart. Uten produktsertifisering kan betongankere ikke brukes.

3. Monteringsanvisning

Monteringsanvisning er svært viktig for sammensatte produkter som rekkverk. Monteringsanvisning er en viktig del av dokumentasjonen. Ikke bruk rekkverk som ikke er levert med monteringsanvisning.

4. Vurdering opp mot TEK10

Forstå forskjellen mellom omsetning og bruk. I liket med alle byggevarene er det ikke gitt at et rekkverk som markedsføres i Norge kan brukes i norske byggverk.

Kjøpere må alltid sjekke om rekkverk passer for prosjektet. Som preaksepterte ytelser for TEK10 gjelder NS 3510. Denne standarden og Byggforskserien 536.112 gir mye nyttig informasjon til bransjen.

Sjekk direktoratets digitale sjekklister for produkttilsyn.