Ny organisering av mesterbrevutdanningen

Åtte landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL) etablerte Blimester.com. Glass og Fasadeforeningen er nå blitt den 9. – Vi får nå et etterlengtet løft for denne viktige utdanningen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningen har lenge arbeidet for å utvikle utdanningen og rekruttere flere «studenter» til mesterbrevutdanningen. Det langsiktige arbeidet begynner å gi resultater.  Læreplan er nylig revidert og gjennom den nye avtalen med Blimester.com vil glassfaget få en tydeligere plass og nærhet til de andre byggfagene.

Allerede fra høsten 2016 tilbyr Glass og Fasadeforeningen mesterbrevutdanning i glassfaget, gjennom avtalen med Blimester.com og Mesterbrevnemnda.

– Glass og Fasadeforeningen ønsker, på samme måte som hele byggenæringen, en øket satsing på denne utdanningen.  Glass til bygningsformål og glass i transportmidler er i dag høyteknologiske produkter som krever høyt kunnskapsnivå fra de som skal tilby og selge dette. Utdanning på Mesternivå er en investering for å tilegne seg både dybde- og breddekunnskap innenfor våre fagområder. Et mestermerke i glassfaget skal vise at bedriften er både den fremste og den foretrukne leverandør av glass og glasslsøninger. Dette skal komme kunden til gode gjennom økonomiske, trygge, sikre og varige løsninger, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

To deler

Mesterutdanningen består av to deler og en faglig fordypning. Den første delen, bedriftsledelse, omhandler organisasjon, ledelse og administrasjon, markedsføring og økonomistyring. Den andre delen, faglig ledelse, er en videreføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er felles for byggfagene.  

Den faglige fordypning i Glassfaget gir studentene utdanning  i blant annet byggesak, prosjektering, kontrahering, ferdigstillelse og sluttdokumentasjon spesielt for glassfaget.

–Dagens undervisning trenger en fornyelse. Spesielt for glassmesterfaget  og andre mindre fag. Dette vil gi mesterbrevutdanningen et løft. Vi snakker da om den faglige fordypningen, sier Per Henning Graff.

Målgruppen

Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene. Dessuten er Mesterbrev påkrevet for de som skal ha Sentral Godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 1 og for utførende i tiltaksklasse 2.

– Vi jobber derfor aktivt med å få flere bedrifts– og prosjektledere, samt andre ansatte, til å utdanne seg til glassmester og ta mesterbrev.  Dette samarbeidet med Blimester.com vil sikre oss en god utdanning og ikke minst en felles faglig plattform med de andre byggfagene, sier Graff.

– Hva med vår egne utdanningstilbud. Våre autorisasjoner er jo anerkjente utdanningstilbud?

– Vår egen utdanning på dette nivået gir en faglig autorisasjon.  Dette er en viktig og seriøs merkelapp som gir våre oppdragsgivere faglig trygghet. GF sin autorisasjon innfrir per i dag likevel ikke kvalifikasjonskrav til Sentral Godkjenning.  Vi ønsker derfor at deler av vårt kursopplegg kan bli en del av den faglige fordypningen i glassmesterutdanningen. Vi er i dialog med Blimester.com for å kvalitetssikre våre autorisasjoner opp i mot kravene i «faglig fordypning», sier Graff.

– Gledelig at glassfaget kommer på banen

Jørgen Ofstad er daglig leder i Blimester.com. Han ser betydningen av Glass og Fasadeforeningens inntreden.

– For oss er det gledelig at Glass og Fasadeforeningen blir en del av Blimester.com. Årsaken er at glass som byggemateriale blir en stadig viktigere del av byarkitekturen. Moderne bygg består i stor grad av glass og metall. I det perspektivet blir glassfaget en betydelig bidragsyter fremover.

– Læreplanen i mesterfagene ble endret i oktober i fjor. I hvilke grad vil de enkelte fagplanene for de 9 byggfagene kunne få nytt innhold?

– Vi er i en prosess der vi sammen med Mesterbrevnemda ser på det faglige innholdet. Her ønsker vi å utvikle innholdet i tett samarbeid med de forskjellige bransjene, da også Glass og Fasadeforeningen.  Når det gjelder de praktiske prøvene ønsker vi å legge til rette for mer praktiskbasert arbeid. Det vil være hensiktsmessig å slippe en fem timers praktisk skoleeksamen og heller utføre konkrete faglige oppgaver.

– Hvordan er fremdriften?

– Vi har som målsetting av mesterutdanningen i regi av blimester.com starter opp første uken i september. Undervisningen vil foregå både gjennom nettstudier og samlinger, sier Jørgen Ofstad.

Hva og hvem er Blimester.com ?

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Byggmesterforbundet,Norske Murmestres LandsforeningTakentreprenørenes ForeningMaler- og byggtapetsermestrenes LandsforundNorske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenørerRørentreprenørene NorgeVentilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund