ThinkLab flytter inn

Vil forebygge overflateskader og riper

Bransjen mottar stadig flere henvendelser som følge av at sluttbruker oppdager overflateskader på glass i sine nye vinduer. Reklamasjoner, spesielt på riper i glassoverflatene, har vist en økende tendens. – Glass og Fasadeforeningen har nå utarbeidet en veileder som skal bidra til at dette problemet reduseres og aller helst unngås, sier Bjørn Glenn Hansen.

– Glass tåler mye, men ikke alt. Spesielt ikke når materialet blir håndtert feil. Forekomsten av overflateskader og riper i glass kan enten oppstå som følge av produksjonsfeil før glasset forlater fabrikken eller blir tilført underveis fram til sluttbruker, såkalt «påført skade», sier Hansen.

Glass og Fasadeforeningens «Kvalitetsnorm for bygningsglass» beskriver toleransegrenser for bedømmelse av avvik i optisk kvalitet og dimensjoner i bygningsglassprodukter.

– Våre medlemsbedrifter stiller seg bak og leverer glass som tilfredsstiller kravene i denne normen. Likevel anbefaler vi alltid at glass levert på byggeplass blir kontrollert før innsetting i bygg. Håndtering under transport, senere montering i dører, vinduer og fasader og mellomlagring på byggeplass kan forårsake skader både på glassets kanter og overflater. Produsenten av glasset må selv innestå for skader som kan henføres til, eller burde vært oppdaget, i hans produksjon. Påførte skader etter dette kan ikke henføres ham uten at annet er avtalt, sier Hansen.

Artikkel fortsetter under bildet.

 

Vil forebygge overflateskader og riper

Veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass» gir generelle råd om hva man skal ta hensyn til i forbindelse med rengjøring og beskyttelse av glassoverflater, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

– Glass skal ikke rengjøres med redskap som kan ripe i overflaten. Vi har dessverre sett noen skrekkeksempler på feil bruk av redskap ved rengjøring. Blant annet at renholdere bruker metallskrape både som nal og som redskap til å fjerne overflatesmuss- og flekker. Riper som følge av rengjøring med bruk av metallskrape forekommer dessverre ofte. Vår nye veileder forteller om hvilke hensyn man må ta for å unngå dette. Samtidig har vi laget et eget varselmerke, et klistremerke, som vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å bruke, sier Hansen.

Vi ønsker at veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass» blir lastet ned og printet ut av alle som har befatning med bygningsglassprodukter. Den vil også være velegnet som vedlegg i FDV-dokumenter, og som informasjon ved salg av dører, vinduer og fasader med glass. Samtidig som den nå er gjort tilgjengelig ber vi alle våre medlemsbedrifter om hjelp til å spre budskapet i sine miljøer. Alle aktører i byggeprosessen vil være tjent med å kjenne innholdet i vår nye veileder.

Ny organisering av mesterbrevutdanningen

Åtte landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL) etablerte Blimester.com. Glass og Fasadeforeningen er nå blitt den 9. – Vi får nå et etterlengtet løft for denne viktige utdanningen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningen har lenge arbeidet for å utvikle utdanningen og rekruttere flere «studenter» til mesterbrevutdanningen. Det langsiktige arbeidet begynner å gi resultater.  Læreplan er nylig revidert og gjennom den nye avtalen med Blimester.com vil glassfaget få en tydeligere plass og nærhet til de andre byggfagene.

Allerede fra høsten 2016 tilbyr Glass og Fasadeforeningen mesterbrevutdanning i glassfaget, gjennom avtalen med Blimester.com og Mesterbrevnemnda.

– Glass og Fasadeforeningen ønsker, på samme måte som hele byggenæringen, en øket satsing på denne utdanningen.  Glass til bygningsformål og glass i transportmidler er i dag høyteknologiske produkter som krever høyt kunnskapsnivå fra de som skal tilby og selge dette. Utdanning på Mesternivå er en investering for å tilegne seg både dybde- og breddekunnskap innenfor våre fagområder. Et mestermerke i glassfaget skal vise at bedriften er både den fremste og den foretrukne leverandør av glass og glasslsøninger. Dette skal komme kunden til gode gjennom økonomiske, trygge, sikre og varige løsninger, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

To deler

Mesterutdanningen består av to deler og en faglig fordypning. Den første delen, bedriftsledelse, omhandler organisasjon, ledelse og administrasjon, markedsføring og økonomistyring. Den andre delen, faglig ledelse, er en videreføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er felles for byggfagene.  

Den faglige fordypning i Glassfaget gir studentene utdanning  i blant annet byggesak, prosjektering, kontrahering, ferdigstillelse og sluttdokumentasjon spesielt for glassfaget.

–Dagens undervisning trenger en fornyelse. Spesielt for glassmesterfaget  og andre mindre fag. Dette vil gi mesterbrevutdanningen et løft. Vi snakker da om den faglige fordypningen, sier Per Henning Graff.

Målgruppen

Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene. Dessuten er Mesterbrev påkrevet for de som skal ha Sentral Godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 1 og for utførende i tiltaksklasse 2.

– Vi jobber derfor aktivt med å få flere bedrifts– og prosjektledere, samt andre ansatte, til å utdanne seg til glassmester og ta mesterbrev.  Dette samarbeidet med Blimester.com vil sikre oss en god utdanning og ikke minst en felles faglig plattform med de andre byggfagene, sier Graff.

– Hva med vår egne utdanningstilbud. Våre autorisasjoner er jo anerkjente utdanningstilbud?

– Vår egen utdanning på dette nivået gir en faglig autorisasjon.  Dette er en viktig og seriøs merkelapp som gir våre oppdragsgivere faglig trygghet. GF sin autorisasjon innfrir per i dag likevel ikke kvalifikasjonskrav til Sentral Godkjenning.  Vi ønsker derfor at deler av vårt kursopplegg kan bli en del av den faglige fordypningen i glassmesterutdanningen. Vi er i dialog med Blimester.com for å kvalitetssikre våre autorisasjoner opp i mot kravene i «faglig fordypning», sier Graff.

– Gledelig at glassfaget kommer på banen

Jørgen Ofstad er daglig leder i Blimester.com. Han ser betydningen av Glass og Fasadeforeningens inntreden.

– For oss er det gledelig at Glass og Fasadeforeningen blir en del av Blimester.com. Årsaken er at glass som byggemateriale blir en stadig viktigere del av byarkitekturen. Moderne bygg består i stor grad av glass og metall. I det perspektivet blir glassfaget en betydelig bidragsyter fremover.

– Læreplanen i mesterfagene ble endret i oktober i fjor. I hvilke grad vil de enkelte fagplanene for de 9 byggfagene kunne få nytt innhold?

– Vi er i en prosess der vi sammen med Mesterbrevnemda ser på det faglige innholdet. Her ønsker vi å utvikle innholdet i tett samarbeid med de forskjellige bransjene, da også Glass og Fasadeforeningen.  Når det gjelder de praktiske prøvene ønsker vi å legge til rette for mer praktiskbasert arbeid. Det vil være hensiktsmessig å slippe en fem timers praktisk skoleeksamen og heller utføre konkrete faglige oppgaver.

– Hvordan er fremdriften?

– Vi har som målsetting av mesterutdanningen i regi av blimester.com starter opp første uken i september. Undervisningen vil foregå både gjennom nettstudier og samlinger, sier Jørgen Ofstad.

Hva og hvem er Blimester.com ?

Bransjeforeningene som står bak Blimester.com med både fag-, bransjekunnskaper og undervisningsressurser er: Byggmesterforbundet,Norske Murmestres LandsforeningTakentreprenørenes ForeningMaler- og byggtapetsermestrenes LandsforundNorske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenørerRørentreprenørene NorgeVentilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Ny mann i Sika

Øyvind Gismervik (25) er ansatt som ny teknisk selger i Sika Norge. Han får ansvaret for kunder og produkter innen glass og fasade.

Gismervik har en ettårig høgskoleutdanning i økonomi fra høgskolen i Lillehammer samt en bachelor som maskiningeniør fra høgskolen i Oslo og Akershus.

– Det var flere grunner til at jeg valgte å søke på stillingen i Sika Norge. Arbeidsoppgavene og ansvaret virket veldig spennende, med varierende dager og stadig nye utfordringer. Samtidig mener jeg at jeg hadde de kvalifikasjonene som krevdes. Men jeg er samtidig av den oppfatning at det man ikke kan, kan man lære seg, sier Gismervik.

– Hva er ditt inntrykk av bransjen så langt?

– Glass og fasadebransjen er et spennende fagmiljø og en bransje for fremtiden. Det brytes stadig nye grenser og nye teknologier får stadig større utspring. Selv om Norge er inne i en liten lavkonjunktur akkurat nå, tror jeg ikke etterspørselen etter avanserte glassløsninger vil avta. Dessuten består bransjemiljøet av både trivelige og kunnskapsrike mennesker. Flere av disse ble jeg godt kjent med under GFD 2016 Bilbao. Jeg er trygg på at vårt fagmiljø vil både bevare og videreutvikle bransjen. Selv om læringskurven er bratt, ser jeg frem til å bidra både i Sika Norge og bransjemiljøet Glass og Fasadeforeningen representerer, sier Gismervik.

Øyvind Gismervik er en aktiv mann. Han har tidligere jobbet 5 år som selger, sykkelmekaniker og skismører for G-Sport Jessheim og Kløfta, samt en kort tid som ingeniør for GE i Oslo.  

Han er oppvokst på Kløfta i Ullensaker, og har drevet aktivt med skiskyting på et høyt nivå.

– Dette var en lærerik periode i mitt liv, men også en altoppslukende periode. Å kombinere skiskyting med ingeniørstudier på fulltid var ikke et alternativ for meg. Derfor ble skiene og børsa lagt på hylla for tre år siden. Da fikk studiene all oppmerksomhet.

Jubilerer på GFD 2017

Neste år er det 100 år siden «Glassmestrenes Landsforening» ble stiftet i Oslo. Jubileumsmarkeringen legges til Glass og Fasadedagene 2017. Torill Furulund, Berit Ness, Per Henning Graff og Harald Aase i jubileumskomitéen ønsker seg innspill til arrangementet.

Tid og sted for Glass og Fasadedagene (GFD) 2017 ble bestemt av generalforsamlingen forrige uke. Den offisielle åpningen av GFD 2017 er satt fredag 17. mars. Programmet starter torsdag 16. mars og avsluttes søndag 19. mars. 19. mars er foreningens 100-årsdag.

I mars 1917 var glassmestere fra Kristiania, Bergen, Trondheim, Stavanger, Larvik, Sandefjord og Fredrikstad samlet i Kristiania.

Formålet for møtet var å danne en landsomfattende næringsforening for glassmestere.

Det var Kristiania Glassmestergruppe som sto bak initiativet og inviterte til møtet. Møtet endte med at «Glassmestrenes Landsforening» ble konstituert 19.mars 1917 kl. 11.00 i lokalene til «Kristiania Håndverk- og Industriforening» i Oslo.

– Jubileumskomiteen har allerede startet arbeidet. Men vi ønsker oss konstruktive innspill fra medlemsbedrifter i alle kategorier. Vi vil nemlig at alle skal føle tilhørighet i bransjeforeningens historie og samtidig ha et eierskap til bransjens fremtid. Per dato kan vi presentere følgende rammer for arrangementet, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Sted

Basen for GFD 2017 vil være Hotell Bristol i Oslo. Arrangementet vil være todelt og skal både være en historisk reise gjennom vår bransjeforenings første 100 år og en tur på vei mot bransjens fremtid i Norge.

Deltakerne innkvarteres følgelig på Bristol, men komitéen vil av praktiske grunner også tilby alternativ overnatting på Thon Hotell Munch 150 meter bortenfor Bristol.

Foreløpig program

Det legges opp til bedriftsbesøk og velkjent tapaskvelden allerede torsdag 16. mars.  

Offisiell åpning av GFD 2017, med påfølgende faglig program og middag, blir fredag 17. mars. Lørdag 18. mars åpner med tilbud om aktiviteter i Oslo. Deretter blir det historisk tilbakeblikk, utstilling og generalforsamling. Dagen avsluttes med festmiddag.

Søndag 19. mars er selve bursdagen og dagen for hjemreise

– GFD 2017 vil på ingen måte ligne noen av de tidligere arrangementer. Vi har likevel tatt med noen tilbakemeldinger fra erfarne GFD-deltakere. Vi legger for eksempel til rette for at man kun trenger å være borte fra jobb én dag. Samtidig som vi selvsagt åpner for å tilby en langhelg i Oslo. Generalforsamlingen 2017 legges til lørdag for å få den historiske linken til stiftelsen i 1917, sier Graff.

Utvikling gjennom 100 år

Glass og Fasadeforeningen har røtter i Glassbransjeforbundet i Norge, Isolerglassprodusentens Forening og Norske Fasadeentreprenørers Forening. Hver for seg representerer disse foreningen milepæler i Glass og Fasadeforeningen. Foreningen er nå paraplyorganisasjon for alle dagens fagområder, håndverk, produksjon, innramming, fasade og bilglass.

– Vi skal lage en utstilling som viser fagområdenes betydning i bransjen, laugenes rolle i utviklingen av håndverket, foreningens bidrag, og til slutt ser vi inn mot fremtidens markeder og forretningsområder, sier Graff.

200 deltakere

Jubileumskomitéen har høye ambisjoner for GFD 2017.

– Vår målsetting er at vi får minst 200 deltakere. Vi jobber for å tilby to prisnivåer og et fleksibelt program. Dermed tror vi dette kommer til å bli et attraktivt arrangement. Offisielle invitasjoner sendes ut til høsten. Men det er selvfølgelig mulig å melde seg på allerede nå, sier Graff.

For spørsmål, innspill eller påmelding kan dere kontakt jubileumskomitéen.

Per Henning Graff, 915 64 455

Torill Furulund, 908 56 564

Berit Ness, 900 69 157

Harald Aase, 950 84 298

Støtter kommunalt tilsyn

I år og neste år skal kommunene prioritere tilsyn med blant annet produktdokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet støtter arbeidet med oppdaterte sjekklister i tilsynsappen, deltakelse på kommunale tilsyn og vurdering av produktdokumentasjon.

Stadig flere kommuner planlegger og gjennomfører tilsyn med produktdokumentasjon og mange har nytte av tilsynsveiledningen som ble publisert i mars. Veiledningen inneholder 20 produktspesifikke sjekklister. Disse er nå lagt inn i direktoratets tilsynsapp slik at kommunene også kan bruke dem på byggeplasstilsyn.

Direktoratet deltar på kommunalt tilsyn på byggeplass

Tilsynet skal avdekke om ansvarlige foretak kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon for byggevarene som brukes i norske byggverk. Haugesund kommune har, som første kommune i 2016, invitert direktoratet med på tilsyn med produktdokumentasjon. 20. april deltar vår representant på et felles tilsyn sammen med Haugesund og nabokommuner. Etter en presentasjon av veiledningen, og avklaringer fra kommuner angående tilsyn, er planen å besøke to byggeplasser. Direktoratet oppfordrer flere kommuner til å melde interesse for lignende opplegg.

Avklarer ytterligere om produktdokumentasjon

Kommuner som etter produkttilsyn har spørsmål eller trenger avklaringer om produktdokumentasjon, kan ta kontakt med Direktoratet for byggkvalitet på e-post merket 15/10715 til post@dibk.no eller telefon 22 47 56 00.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Arnstein Flote, Dag Bratlie og Leif Thoresen var fornøyd med det faglige programmet på GFD 2016. Det faglige seminaret og ekskursjonene i Bilbao ble arrangert fredag.

– Vi satte av rikelig tid til et godt faglig program. Vi hadde både foredrag inne i møterommene på hotellet og vi hadde tre forskjellige faglige utflukter. Vi har mye fagkompetanse i vårt miljø og derfor var det hyggelig å kunne presenter mange aktuelle saker med nesten bare «interne» foredragsholdere, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Per Henning Graff hadde som vanlig orden på både foredragsholdere og program. Han holdt samtidig et foredrag om forventede endringer i TEK17.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Tommy Danielson og Øystein Havik fra henholdsvis SolTech Energy og Sapa Building Systems snakket om det nylig inngåtte samarbeidet som gjør Sapa i stand til å levere integrerte solceller i sine to fasadesystemer.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Bjørn Glenn Hansen fortalte forsamlingen om GFs nye veileder som skal bidra til færre produksjonsfeil og gi færre påførte skader på glass. Veilederens titler er «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass» og «Rengjøring av bygningsglass».

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Martin Borg, fra Backe-Gruppen, snakket om produktmerking og hvor viktig det er at fasadeentreprenører (og andre underleverandører) levere god dokumentasjon ved leveranser til entreprenørene.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Jan Remy Taaje oppdaterte forsamlingen på programvaren «KATODE 1.0». Dette er et dataverktøy til bruk for ressursplanlegging i bedriften og vil bli tilgjengelig som medlemsfordel i foreningen. Henrik Karlsen og Jørgen Slydahl ble nysgjerrige.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Hans Olav Meen Nilssen gikk rett på SAK10 og veiledet lytterne gjennom de nye kompetansekravene som er knyttet til det å få ny Sentral Godkjenning.

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

En av de tre faglige ekskursjonene var til Guardians floatverk i distriktet. Denne gjengen deltok. (Foto: Bård Eivind Viko)

Byvandring med kunst, kultur og svært blyglass inne på togstasjonen med lokal arkitekt som guide. Siste utflukt gikk til Guggenheim-museet der både byggets arkitektur og materialbruk var hovedtema.

Ruteretur har inngått nye avtaler

Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjens nonprofitt-selskap for å sikre landsomfattende og trygg innsamling av isolerglassruter med miljøgiften PCB (PCB-ruter), har nå inngått nye avtaler. De nye avtalene sikrer at alt glass fra PCB-ruter som samles inn fra sommeren av blir til ny isolasjon hos Glava.

Sverre Valde, som er daglig leder i Ruteretur, sier via pressemeldingen at selskapet har bidratt til økt materialgjenvinning av glass helt siden oppstarten i 2002.

PCB-ruter ble produsert på 60- og 70-tallet og er farlig avfall på grunn av PCB i fugelimet. Slikt avfall kan ikke brennes i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Utskjæring av glasset fra dette problemavfallet før brenning gjør at halvparten av vekten fra vinduene blir til ny isolasjon. Det som er igjen av avfallet går til forbrenning med energigjenvinning.

Ruteretur har denne uken signert nye avtaler med Norsk Gjenvinning AS om innsamling av PCB-ruter i hele Norge og behandling av disse rutene på Øra i Fredrikstad. De nye avtalene vil tre i kraft fra juni av og vil sørge for at dagens nærmere 400 innsamlingspunkter for PCB-ruter over hele landet opprettholdes. De nye avtalene bidrar også til at Rutereturs kostnader reduseres, noe som vil komme Rutereturs deltakere til gode.

Alle som produserer eller importerer isolerglassruter er pliktig til å være deltakere i et godkjent retursystem for PCB-ruter, slik at PCB-ruter sikrer en forsvarlig innsamling og avfallsbehandling. Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter. Ruteretur finansieres ved at deltakerne betaler et lovpålagt vederlag, som for tiden er kr 12 per isolerglassrute som sendes ut på det norske markedet. 

Ruteretur har vært en pioner innenfor den sirkulære økonomien lenge før begrepet kom på den politiske dagsorden. At vi kan bidra til en større miljøgevinst samtidig som vi reduserer våre kostander, og dermed kostnadene til våre deltakere, er svært hyggelig, avslutter Sverre Valde. 

Enstemmig valgt

Glass og Fasadeforeningens generalforsamling ble avholdt torsdag. Endre Hole ble nok en gang gjenvalgt som leder. Ny mann i styret er Svein Liebig-Larsen.

Årsberetningen ble godkjent og økonomisk har GF lagt et godt år bak seg.

Endre Hole gjør en solid jobb som styreleder. Valgkomiteen bekreftet også det og la frem forslag om at Hole skulle bli gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen ga sin tilslutning og valgkomiteen komplette innstilling ble enstemmig valgt.

Nestleder er Jan Remy Taaje fra Elverhøy Aluminium og Glass (gjenvalgt). Styremedlemmer er nå Torill Furulund fra Glassmester Furulund (ikke på valg), Per Christian Fossum fra Hunter Douglas Norge (gjenvalgt), Per Arne Steffensen fra Drag Industrier (gjenvalgt), Berit Ness fra CC-Glass AS (ikke på valg), Henning Austad fra Modum Glassindustri (ikke på valg), Fritjof Riis fra Andr. L. Riis AS (gjenvalgt) og Svein Liebig-Larsen, Saint Gobain Bøckmann (ny). Sistnevnte går inn for Øystein Havik.

Endre Hole pekte i sin tale på at deltakerne på generalforsamlingen gjennom sine medlemskap er med på å betale for viktige oppgaver bransjen som felleskap må løse.

– Likevel er det fremdeles bedrifter som står utenfor og som nyter godt av foreningens arbeid. Vi må få flere til å delta og ta ansvar i vårt nettverk. Relasjonene medlemmene i mellom og bedriftenes samarbeid med sekretariatet har stor betydning for bransjen utvikling. Får vi flere medlemmer får vi enda bedre handlekraft, sa Hole.

Tydelig ambisjon

Enstemmig valgt

Svein Liebig-Larsen, Saint Gobain Bøckmann, er altså den eneste nye i styret. Han er klar på hvorfor han takket ja til valgkomiteens forespørsel.

– Foreningens virksomhet er viktig for utviklingen i bransjen. Samtidig er Glass og Fasadeforeningens nettverk en viktig arena for Saint Gobain Bøckmann. Derfor ønsker jeg å være med og påvirke beslutningene som tas på vegne av både vårt medlemskap og vår medlemskontingent. Dessuten er min fartstid i bransjen fortsatt kort. Gjennom dette vervet får jeg pleiet mine relasjoner i bransjen, sier Liebig-Larsen.

Jubileum

Neste år skriver vi altså 2017 og «Glassmestrenes Landsforening» ble stiftet i 1917. Dette var Glass og Fasadeforeningens forløper og dermed er det 100-års jubileum på gang.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets forslag til tid og sted for neste generalforsamling og Glass og Fasadedager. I jubileumsåret arrangeres foreningens viktigste møteplass i historiske omgivelser på stiftelsesstedet til «Glassmestrenes Landsforening» i Oslo.

– «Glassmestrenes Landsforening» ble stiftet i lokalene til Oslo Håndverk og Industriforening 19. mars 1917. De ærverdige lokalene ligger tvers over gaten for Hotell Bristol, som ble åpnet i 1920. Disse historiske omgivelsene danner rammen for arrangementet. Vi skal ta deltakerne med på en historisk reise, men også videre inn i fremtiden. GFD 2017 vil være delt opp i to deler. En fagdag med blikk på fremtiden og en jubileumsdag som setter fokus på viktige historiske hendelser. For jubileumskomiteen er det viktig å vise frem samspillet i bransjen og den enkelt fagdels betydningen i utviklingen av Glass og Fasadeforeningen. Planleggingen er allerede godt i gang og vi i jubileumskomiteen gleder oss veldig til å møte dere i Oslo om ett års tid, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Jubileumskomiteen består, i tillegg til Graff, av Harald Aase, Torill Furulund og Berit Ness. Komiteen har styret i foreningen som referansegruppe.

Teknisk komité?

Det var kommet inn ett konkret forslag til generalforsamlingen.

Enstemmig valgt

Arne Hansen ønsket å opprett en glassteknisk komite for å styrke de teoretiske og praktiske delene av de ulike fagområdene.

Komiteen skal i henhold til Hansens forslag i så fall bestå av én fagperson fra hvert av fagområdene. Det vil si fra henholdsvis glassmester, glass i transportmidler, innramming, industri og fasadedelen. Mandatet til komiteen kan være å utvikle ulike hjelpemidler som veiledninger, utvikle faget, utvikle kurs og være bindeleddet mellom medlemmene og de ulike fagområdene. Gruppen kan ivareta særinteressene til fagområdene og komme med de nødvendige innspill til eget styre.

Hansen la spesielt vekt på at en slik komité også kan være en rekrutteringsarena som kan løfte frem kommende unge fagfolk i foreningens nettverk.

Arne Hansens forslag ble positivt mottatt av generalforsamlingen. Under debatten ble det dog bemerket at sekretariatet leverer innenfor nettopp de krav og forventninger som ligger til en slik glassteknisk komite.

Saken endte opp med at både styre og sekretariat tok med seg Hansen forslag som konstruktivt innspill i utviklingen av ny faglitteratur og nye tekniske veiledere.

Proff profil i jubileumsåret